[56] πᾶν γὰρ τὸ ποιοῦν σῶμά ἐστι˙ ποιεῖ δὲ ἡ φωνὴ προσιοῦσα τοῖς ἀκούουσιν ἀπὸ τῶν φωνούντων.
λέξις δέ ἐστιν κατὰ τοὺς Στωικούς, ὥς φησι Διογένης, φωνὴ ἐγγράμματος, οἷον Ἡμέρα. λόγος δέ ἐστι φωνὴ σημαντικὴ ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπομένη, οἷον Ἡμέρα ἐστί.


διάλεκτος δέ ἐστι λέξις κεχαραγμένη ἐθνικῶς τε καὶ Ἑλληνικῶς, ἢ λέξις ποταπή, τουτέστι ποιὰ κατὰ διάλεκτον, οἷον κατὰ μὲν τὴν Ἀτθίδα Θάλαττα, κατὰ δὲ τὴν Ἰάδα Ἡμέρη.

Τῆς δὲ λέξεως στοιχεῖά ἐστι τὰ εἰκοσιτέσσαρα γράμματα. τριχῶς δὲ λέγεται τὸ γράμμα, τό τε στοιχεῖον ὅ τε χαρακτὴρ τοῦ στοιχείου καὶ τὸ ὄνομα, οἷον Ἄλφα˙

[56] Infatti è corpo tutto ciò che produce un effetto: e la voce che procede da chi parla a chi ascolta produce effetto.
L'espressione
(λέξις), come sostiene Diogene, è voce scritta articolata in lettere: per es. 'Giorno' ( Ἡμέρα). Un'affermazione o proposizione (λόγος) è voce semantica emessa dal pensiero: p. es. 'È giorno' ( Ἡμέρα ἐστί).
Il dialetto è linguaggio coniato secondo la varietà delle stirpi e dei popoli ellenici oppure un linguaggio di una regione che ha particolari caratteristiche dialettali: così p. es. nel dialetto attico il mare è
Θάλαττα, non Θάλασσα, e nel dialettico ionico il giorno è Ἡμέρη, non Ἡμέρα.
Gli elementi del linguaggio sono le ventiquattro lettere.
'Lettera' ha il triplice significato di 'elemento', 'carattere dell'elemento', 'nome', come p. es. Ἄλφα è il nome dell'elemento 'A'.