[56] Ὥσπερ δὲ τὸ παλαιὸν ἐν τῇ τραγῳδίᾳ πρότερον μὲν μόνος ὁ χορὸς διεδραμάτιζεν, ὕστερον δὲ Θέσπις ἕνα ὑποκριτὴν ἐξεῦρεν ὑπὲρ τοῦ διαναπαύεσθαι τὸν χορὸν καὶ δεύτερον Αἰσχύλος, τὸν δὲ τρίτον Σοφοκλῆς καὶ συνεπλήρωσεν τὴν τραγῳδίαν, οὕτως καὶ τῆς φιλοσοφίας ὁ λόγος πρότερον μὲν ἦν μονοειδὴς ὡς ὁ φυσικός, δεύτερον δὲ Σωκράτης προσέθηκε τὸν ἠθικόν, τρίτον δὲ Πλάτων τὸν διαλεκτικὸν καὶ ἐτελεσιούργησε τὴν φιλοσοφίαν.

Θράσυλλος δέ φησι (FHG III. 505) καὶ κατὰ τὴν τραγικὴν τετραλογίαν ἐκδοῦναι αὐτὸν τοὺς διαλόγους, οἷον ἐκεῖνοι τέτρασι δράμασιν ἠγωνίζοντο - Διονυσίοις, Ληναίοις, Παναθηναίοις, Χύτροις - ὧν τὸ τέταρτον ἦν Σατυρικόν˙ τὰ δὲ τέτταρα δράματα ἐκαλεῖτο τετραλογία.

[56] Come nelle più antiche rappresentazioni tragiche soltanto il coro sostenne tutta l'azione drammatica, poi Tespi 153* introdusse un primo attore determinando le pause del coro, ed Eschilo un secondo e Sofocle un terzo portando a completa perfezione 154* la tragedia, così pure la filosofia prima si rivolse unicamente alla natura, poi con Socrate all'etica ed infine con Platone alla dialettica, cioè alla sua completa e perfetta evoluzione.
Trasillo afferma che egli pubblicò i suoi dialoghi secondo le tetralogie dei poeti tragici: i tragici partecipavano agli agoni delle feste Dionisie, Lenee, Panatenee e dei Chitri con quattro drammi di cui il quarto era dramma satiresco. I quattro drammi si chiamavano tetralogia.