[55] ἔνιοι δὲ οὐδὲ δακρῦσαί φασιν αὐτόν˙ ἀλλὰ γὰρ εἰπεῖν, "ᾔδειν θνητὸν γεγεννηκώς." φησὶ δ' Ἀριστοτέλης (Rose 68) ὅτι ἐγκώμια καὶ ἐπιτάφιον Γρύλλου μυρίοι ὅσοι συνέγραψαν, τὸ μέρος καὶ τῷ πατρὶ χαριζόμενοι. ἀλλὰ καὶ Ἕρμιππος ἐν τῷ Περὶ Θεοφράστου FHG III. 46 καὶ Ἰσοκράτην Γρύλλου φησὶ ἐγκώμιον γεγραφέναι. Τίμων δ' ἐπισκώπτει αὐτὸν ἐν τούτοις (Diels 26)˙

ἀσθενική τε λόγων δυὰς ἢ τριὰς ἢ ἔτι πρόσσω,
οἷος Ξεινοφόων ἥ τ' Αἰσχίνεω οὐκ ἀπιθὴς 〈ἲς〉
γράψαι.

Καὶ ὁ μὲν βίος αὐτῷ τοιόσδε. ἤκμαζε (FGrH 244 F 343) δὲ κατὰ τὸ τέταρτον ἔτος τῆς τετάρτης καὶ ἐνενηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, καὶ ἀναβέβηκε σὺν Κύρῳ ἐπὶ ἄρχοντος Ξεναινέτου ἑνὶ πρότερον ἔτει τῆς Σωκράτους τελευτῆς.

[55] Alcuni dicono che egli non pianse neppure, ma 〈...〉 176* disse soltanto: «Sapevo di averlo generato mortale». Aristotele 177* dice che innumerevoli furono gli autori di encomi e del discorso funebre per Grillo, in parte anche per compiacere il padre. Inoltre Ermippo nella sua opera Teofrasto 178* attesta che anche Isocrate scrisse un encomio di Grillo.Timone lo deride in questi versi: 179*

Una diade o triade di opere, o ancora di più, priva di nerbo, come l'avesse scritta Senofonte o la forza pur persuasiva (dello stile) di Eschine. 180*

Questa è la vita di Senofonte. Fioriva nel quarto anno della XCIV Olimpiade, 181* prese parte alla spedizione di Ciro sotto l'arconte Seneneto, un anno prima della morte di Socrate.