[55] Πρὸς τὸν εἰπόντα κακὸν εἶναι τὸ ζῆν, "οὐ τὸ ζῆν," εἶπεν, "ἀλλὰ τὸ κακῶς ζῆν." πρὸς τοὺς συμβουλεύοντας τὸν ἀποδράντα αὐτοῦ δοῦλον ζητεῖν, "γελοῖον," ἔφη, "εἰ Μάνης μὲν χωρὶς Διογένους ζῇ, Διογένης δὲ χωρὶς Μάνου οὐ δύναται."
ἀριστῶν ἐλάας, πλακοῦντος εἰσενεχθέντος, ῥίψας φησίν
(E. Ph. 40),ὦ ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν μεθίστασο˙

καὶ ἄλλοτε,

μάστιξεν δ' ἐλάαν.


ἐρωτηθεὶς ποταπὸς εἴη κύων, ἔφη, "πεινῶν Μελιταῖος, χορτασθεὶς δὲ Μολοττικός, τούτων οὓς ἐπαινοῦντες οἱ πολλοὶ οὐ τολμῶσι διὰ τὸν πόνον συνεξιέναι αὐτοῖς ἐπὶ τὴν θήραν˙ οὕτως οὐδ' ἐμοὶ δύνασθε συμβιοῦν διὰ τὸν φόβον τῶν ἀλγηδόνων."

[55] Chi gli disse che il vivere è un male fu così da lui corretto: «Non il vivere, ma il viver male». A chi voleva indurlo a ricercare il suo servo fuggito via, rispose: «Sarebbe ridicolo, se Mane potesse vivere senza Diogene, e Diogene non potesse vivere senza Mane». 104*
Mentre a colazione si cibava di olive gli fu servita anche una focaccia. La respinse, recitando il verso
105*

Cedi il passo ai tiranni, o straniero.

E in altra occasione, 106*

frustò l'oliva.

Interrogato che razza di cane egli fosse, rispose: «Quando ho fame, un Maltese, quando sono sazio un Molosso, di quelle specie dunque che i più lodano ma con cui tuttavia non hanno il coraggio di uscire a caccia per tema di fatica. 107* Così voi non potete convivere con me, perché avete paura di soffrire».