[55] Βίωνα, τὸν Βορυσθένης ἔφυσε γῆ Σκύθισσα,
λέγειν ἀκούομεν θεοὺς ὡς οὐδέν εἰσιν ὄντως.
κεἰ μὲν τὸ δόγμα τοῦτ' ἔχων ἔμιμνεν, ἦν ἂν εἰκὸς
λέγειν, φρονεῖν ὅπως δοκεῖ˙ κακῶς μέν, ἀλλ' ἔδοξε.
νῦν δ' ἐς νόσον πεσὼν μακρὴν καὶ μὴ θάνῃ δεδοικὼς
ὁ μὴ θεοὺς εἶναι λέγων, ὁ νηὸν οὐδὲ βλέψας,
[55] Sappiamo che Bione, nato nella terra scitica di Boristene, negava che gli dèi esistono realmente. Se fosse stato costante in questa costanza, avremmo naturalmente detto: «Crede come gli pare; a torto certamente, ma la pensava così».
Ma ora, caduto in una lunga malattia e temendo di morire, il nostro negatore degli dèi, che non si degnò di guardare neppure un tempio,