[27] Πολιτεῖαι πόλεων δυοῖν δέουσαι ρ' ξ', κατ' ίδίαν δημοκρατικαὶ καὶ ὀλιγαρχικαὶ καὶ ἀριστοκρατικαί καὶ τυραννικαὶ,
Ἐπιστολαὶ πρὸς Φίλιππον 〈περὶ〉 Σηλυμβριανῶν,
Ἐπιστολαὶ πρὸς Ἀλέξανδρον δ´,
Ἐπιστολαὶ πρὸς Ἀντίπατρον θ´,
Πρὸς Μέντορα α´,
Πρὸς Ἀρίστωνα α´,
Πρὸς Ὀλυμπιάδα α´,
Πρὸς Ἡφαιστίωνα α´,
Πρὸς Θεμισταγόραν α´,
Πρὸς Φιλόξενον α´,
Πρὸς Δημόκριτον α´,
Ἔπη ὧν ἀρχή˙

Ἁγνὲ θεῶν πρέσβισθ' ἑκατηβόλε.

Ἐλεγεῖα ὧν ἀρχή˙

Καλλιτέκνου μητρὸς θύγατερ.

Γίνονται αἱ πᾶσαι μυριάδες στίχων τέτταρες καὶ τετταράκοντα πρὸς τοῖς πεντακισχιλίοις καὶ διακοσίοις ἑβδομήκοντα.

[27] Costituzioni di 158 stati, distinte in democratiche, oligarchiche, aristocratiche e tiranniche; 73*
Epistole a Filippo sui Selimbriani;
Epistole ad Alessandro, quattro;
Epistole ad Antipatro, nove; 74*
A Mentore, una;
Ad Aristone, una;
Ad Olimpia, una;
Ad Efestione, una;
A Temistagora, una;
A Filosseno, una;
A Democrito, una;
Una poesia in esametri, il cui inizio è: 75*

O dio santo il più venerato, da lungi saettante.

Un'elegia il cui inizio è: 76*

Figlia di madre dai figli belli.

Complessivamente i suoi scritti abbracciano 445.270 linee.