[27] Φέρεται καὶ τούτου βιβλία κάλλιστα τάδε˙ καὶ διὰ τοῦτο καὶ πολλάκις ταὐτὰ γέγραφε καὶ τὸ ἐπελθόν, καὶ ἀδιόρθωτα εἴακε τῷ ἐπείγεσθαι˙ καὶ τὰ μαρτύρια τοσαῦτά ἐστιν ὡς ἐκείνων μόνων γέμειν τὰ βιβλία, καθάπερ καὶ παρὰ Ζήνωνι ἔστιν εὑρεῖν καὶ παρὰ Ἀριστοτέλει.

καὶ τὰ συγγράμματα μὲν Ἐπικούρῳ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα, ὧν τὰ βέλτιστά ἐστι τάδε˙


Περὶ φύσεως, ἑπτὰ καὶ τριάκοντα,
Περὶ ἀτόμων καὶ κενοῦ,
Περὶ ἔρωτος,
Ἐπιτομὴ τῶν πρὸς τοὺς φυσικούς,
Πρὸς τοὺς Μεγαρικούς, Διαπορίαι,
Κύριαι δόξαι,
Περὶ αἱρέσεων καὶ φυγῶν,
Περὶ τέλους,
Περὶ κριτηρίου ἢ Κανών,
Χαιρέδημος,
Περὶ θεῶν,
Περὶ ὁσιότητος,

[27] E per questa ragione incorre in frequenti ripetizioni e scrive tutto ciò che gli càpita in mente e per la fretta nulla sottopone a revisione, e le citazioni sono tante che da sole riempiono i libri: e questo invero è possibile riscontrare anche in Zenone ed in Aristotele.

Tanto numerose e tanto eccellenti furono le opere di Epicuro. Le migliori sono le seguenti:

Della natura, in trentasette libri;
Degli atomi e del vuoto;

Dell'amore;

Epitome dai libri contro i fisici;

Contro i Megarici; 58*
Problemi difficili;

Massime Capitali;

Dello scegliere e dell'evitare;

Del fine;

Del criterio o Canone;

Cheredemo;

Degli dèi;

Della santità;