[54] [ Ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, ποῖός τίς σοι Διογένης δοκεῖ; "Σωκράτης," εἶπε, "μαινόμενος."]

ἐρωτηθεὶς ποίῳ καιρῷ δεῖ γαμεῖν, ἔφη, "τοὺς μὲν νέους μηδέπω, τοὺς δὲ πρεσβυτέρους μηδεπώποτε." ἐρωτηθεὶς τί θέλοι κονδύλου λαβεῖν, "περικεφαλαίαν," ἔφη.

μειράκιον ἰδὼν καλλωπιζόμενον ἔφη, "εἰ μὲν πρὸς ἄνδρας, ἀτυχεῖς˙ εἰ δὲ πρὸς γυναῖκας, ἀδικεῖς." ἰδών ποτε μειράκιον ἐρυθριῶν, "θάρρει," ἔφη, "τοιοῦτόν ἐστι τῆς ἀρετῆς τὸ χρῶμα." δυοῖν ποτε νομικοῖν ἀκούσας τοὺς δύο κατέκρινεν, εἰπὼν τὸν μὲν κεκλοφέναι, τὸν δὲ μὴ ἀπολωλεκέναι. ἐρωτηθεὶς ποῖον οἶνον ἡδέως πίνει, ἔφη, "τὸν ἀλλότριον." πρὸς τὸν εἰπόντα, "πολλοί σου καταγελῶσιν," "ἀλλ' ἐγώ," ἔφη, "οὐ καταγελῶμαι."

[54] [Platone a chi gli domandò la sua opinione su Diogene, rispose: «È un Socrate divenuto matto» 102*].
A Diogene fu chiesto quale sia il tempo opportuno per sposarsi. La sua risposta fu questa: «Quando si è giovani non ancora, quando si è vecchi mai più». Interrogato quale vantaggio volesse ricevere da un pugno in faccia, rispose: «Un elmo».

Diogene vide un giovinetto tutto agghindato e gli disse: «Se ti adorni per gli uomini sei uno sciocco; se per le donne, sei un impostore». 103* Una volta vide un giovinetto arrossire, «Coraggio - gli disse - questo è il colore della virtù». Una volta udì due giureconsulti e li condannò entrambi, dicendo che l'uno aveva rubato, l'altro non aveva perduto niente. Interrogato qual vino bevesse volentieri, rispose: «Quello degli altri». A chi gli disse: «Molti ti deridono», replicò: «Ma io non mi derido».