[54] Σοὶ δ' ἐγὼ οὔτι μέμφομαι μηνύσαντι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. εὐνοίᾳ γὰρ τῆς πόλεως μᾶλλον ἢ κατὰ τὸ ἐμὸν ἔχθος ἐμήνυες˙ ἔτι τε ἀμαθίᾳ τῆς ἀρχῆς, ὁποίαν τινὰ ἐγὼ καταστήσομαι. ἐπεὶ μαθὼν τάχ' ἂν ἠνέσχου καθισταμένου, οὐδ' ἔφυγες.


ἐπάνιθι τοίνυν οἴκαδε, πιστεύων μοι καὶ ἀνωμότῳ, ἄχαρι μηδὲν πείσεσθαι Σόλωνα ἐκ Πεισιστράτου. ἴσθι γὰρ μηδ' ἄλλον τινὰ πεπονθέναι τῶν ἐμοὶ ἐχθρῶν. ἢν δὲ ἀξιώσῃς τῶν ἐμῶν φίλων εἷς εἶναι, ἔσῃ ἀνὰ πρώτους˙ οὐ γάρ τι ἐν σοὶ ἐνορῶ δολερὸν ἢ ἄπιστον˙ εἴτε ἄλλως Ἀθήνησιν οἰκεῖν, ἐπιτετράψεται. ἡμῶν δὲ εἵνεκα μὴ ἐστέρησο τῆς πατρίδος.


Ταῦτα μὲν Πεισίστρατος.

[54] A te che pur denunziasti il mio piano non ho nulla da rimproverare: ché lo denunziasti per amore della città, non per inimicizia verso di me, ma soprattutto perché ignoravi quale forma di dominio io avrei instaurato; ché se tu l'avessi saputo, forse avresti sostenuto e difeso il mio programma politico e non saresti andato esule. Ritorna dunque in patria e riponi fiducia in me, anche se non confermata dal giuramento: nulla d'ingrato soffrirà Solone da Pisistrato. Sappi infatti che neppure uno dei miei nemici ha subìto violenza da me. Se tu non isdegnerai la mia amicizia, avrai il primo posto tra i miei amici, ché nulla in te vedo di falso e di perfido; se altrove che in Atene vorrai abitare, sarà dovuto unicamente a te: mai potrai dire di essere stato privato della patria per causa nostra.


Questa fu la lettera di Pisistrato.