[53] Μειράκιον εὔμορφον ἀφυλάκτως ἰδὼν κοιμώμενον, νύξας, "ἐπέγειραι," ἔφη,


μή τίς σοι εὕδοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξῃ.

πρὸς τὸν πολυτελῶς ὀψωνοῦντα,

ὠκύμορος δή μοι, τέκος, ἔσσεαι, οἷ' ἀγοράζεις˙Πλάτωνος περὶ ἰδεῶν διαλεγομένου καὶ ὀνομάζοντος τραπεζότητα καὶ κυαθότητα, "ἐγώ," εἶπεν, "ὦ Πλάτων, τράπεζαν μὲν καὶ κύαθον ὁρῶ˙ τραπεζότητα δὲ καὶ κυαθότητα οὐδαμῶς˙" καὶ ὅς, "κατὰ λόγον," ἔφη˙ "οἷς μὲν γὰρ κύαθος καὶ τράπεζα θεωρεῖται ὀφθαλμοὺς ἔχεις˙ ᾧ δὲ τραπεζότης καὶ κυαθότης βλέπεται νοῦν οὐκ ἔχεις."

[53] Vide una volta un bel giovinetto che dormiva abbandonato a se stesso, lo scosse e gli disse:

Svegliati perché qualcuno non ti trafigga il dorso con la spada mentre dormi. 100*

Ad uno che spendeva molto per sontuosi festini:

Con tutto quel che compri, il tuo destino di vita, o figlio, mi sarà di breve durata. 101*

Discorrendo Platone intorno alle idee e usando 'tavolità' e 'coppità' in vece di 'tavola' e 'coppa', Diogene disse «Io, o Platone, vedo la tavola e la coppa; ma le idee astratte di tavola e coppa non vedo». E Platone: «È giusto. Hai gli occhi per vedere la coppa e la tavola: non hai la mente per vedere le idee astratte di tavola e coppa».