[6] τοὐντεῦθεν δὴ γεγονώς, φασίν, εἴκοσιν ἔτη διήκουσε Σωκράτους˙ ἐκείνου δ' ἀπελθόντος προσεῖχε Κρατύλῳ τε τῷ Ἡρακλειτείῳ καὶ Ἑρμογένει τῷ τὰ Παρμενίδου φιλοσοφοῦντι. εἶτα γενόμενος ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν ἐτῶν, καθά φησιν Ἑρμόδωρος (Zeller, p. 18), εἰς Μέγαρα πρὸς Εὐκλείδην σὺν καὶ ἄλλοις τισὶ Σωκρατικοῖς ὑπεχώρησεν. ἔπειτα εἰς Κυρήνην ἀπῆλθε πρὸς Θεόδωρον τὸν μαθηματικόν˙ κἀκεῖθεν εἰς Ἰταλίαν πρὸς τοὺς Πυθαγορικοὺς Φιλόλαον καὶ Εὔρυτον. ἔνθεν τε εἰς Αἴγυπτον παρὰ τοὺς προφήτας˙ οὗ φασι καὶ Εὐριπίδην αὐτῷ συνακολουθῆσαι καὶ αὐτόθι νοσήσαντα πρὸς τῶν ἱερέων ἀπολυθῆναι τῇ διὰ θαλάττης θεραπείᾳ˙ ὅθεν που καὶ εἰπεῖν (I. T. 1193)˙

θάλασσα κλύζει πάντα τἀνθρώπων κακά.

[6] Da allora, dicono, - e aveva vent'anni - fu discepolo di Socrate fino alla sua morte: dopo seguì Cratilo eracliteo 24* ed Ermogene che era sulle tracce di Parmenide. A ventotto anni, come dice Ermodoro, passò a Megara, insieme con alcuni altri discepoli di Socrate, da Euclide. Poi andò a Cirene da Teodoro, il matematico, indi in Italia dai pitagorici Filolao ed Eurito. 25* E di qui in Egitto dai profeti, dove dicono gli sia stato compagno Euripide, il quale ammalatosi fu guarito dai sacerdoti con la cura del mare; perciò in un luogo cantò: 26*

Lava il mare tutti i mali degli uomini.