[52] διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος ἐξεβλήθη πρὸς Ἀθηναίων˙ καὶ τὰ βιβλία αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν τῇ ἀγορᾷ, ὑπὸ κήρυκι ἀναλεξάμενοι παρ' ἑκάστου τῶν κεκτημένων.


Οὗτος πρῶτος μισθὸν εἰσεπράξατο μνᾶς ἑκατόν˙ καὶ πρῶτος μέρη χρόνου διώρισε καὶ καιροῦ δύναμιν ἐξέθετο καὶ λόγων ἀγῶνας ἐποιήσατο καὶ σοφίσματα τοῖς πραγματολογοῦσι προσήγαγε˙ καὶ τὴν διάνοιαν ἀφεὶς πρὸς τοὔνομα διελέχθη καὶ τὸ νῦν ἐπιπόλαιον γένος τῶν ἐριστικῶν ἐγέννησεν˙
ἵνα καὶ Τίμων φησὶ περὶ αὐτοῦ
(PPF 9 B 47),

Πρωταγόρης τ' ἐπίμεικτος ἐριζέμεναι εὖ εἰδώς.

[52] Per questo proemio dell'opera, fu bandito dagli Ateniesi; e i suoi libri furono bruciati nella piazza del mercato dopo che per mezzo di un araldo erano state requisite tutte le copie a coloro che le possedevano, uno per uno. 168*
Fu Protagora il primo ad esigere cento mine, come onorario, il primo a distinguere i tempi del verbo, a sottolineare l'importanza dell'opportunità
(καιρός), 169* ad organizzare dibattiti oratori, ad insegnare ai contendenti l'uso dei sofismi. Inoltre, nelle dispute trascurò il significato dei termini e si attenne solo alle parole e fu il creatore dell'eristica, che ora è diventata di moda.
Su questo punto anche Timone si esprime così: 170*

E Protagora che si mescola a tutti, 171* che ben sa contendere con le parole.