[51] Φασὶ δέ τινες ὅτι κοσμήσας ἑαυτὸν ὁ Κροῖσος παντοδαπῶς καὶ καθίσας εἰς τὸν θρόνον ἤρετο αὐτὸν εἴ τι θέαμα κάλλιον τεθέαται˙ ὁ δέ "ἀλεκτρυόνας," εἶπε, "φασιανοὺς καὶ ταώς˙ φυσικῷ γὰρ ἄνθει κεκόσμηνται καὶ μυρίῳ καλλίονι." ἐκεῖθέν τε ἀπαλλαγεὶς ἐγένετο ἐν Κιλικίᾳ, καὶ πόλιν συνῴκισεν ἣν ἀφ' ἑαυτοῦ Σόλους ἐκάλεσεν˙ ὀλίγους τέ τινας τῶν Ἀθηναίων ἐγκατῴκισεν, οἳ τῷ χρόνῳ τὴν φωνὴν ἀποξενωθέντες σολοικίζειν ἐλέχθησαν. καί εἰσιν οἱ μὲν ἔνθεν Σολεῖς, οἱ δ' ἀπὸ Κύπρου Σόλιοι. ὅτε δὲ τὸν Πεισίστρατον ἔμαθεν ἤδη τυραννεῖν, τάδε ἔγραψε πρὸς τοὺς Ἀθηναίους (Diehl 8)˙ [51] Dicono altri che Creso abbia indossato una varietà straordinaria di ornamenti e, sedutosi in trono, gli abbia chiesto se mai avesse visto spettacolo più bello e che Solone abbia risposto: «I fagiani e i pavoni: 159* la natura li ha adornati di un fiorente splendore, infinitamente più bello». Di qui giunse in Cilicia e fondò una città che dal suo nome chiamò Soli; vi pose ad abitare alcuni Ateniesi che col tempo imbarbarirono la loro voce e furono detti solecizzanti (σολοικίζειν) e si chiamarono Solèi, a differenza di quelli di Cipro che si dicevano Sòlii. Quando ebbe notizia che Pisistrato si era ormai affermato quale tiranno, scrisse questi versi per gli Ateniesi: 160*