[51] τῶν δὲ φαντασιῶν κατ' αὐτοὺς αἱ μέν εἰσιν αἰσθητικαί, αἱ δ' οὔ˙ αἰσθητικαὶ μὲν αἱ δι' αἰσθητηρίου ἢ αἰσθητηρίων λαμβανόμεναι, οὐκ αἰσθητικαὶ δ' αἱ διὰ τῆς διανοίας καθάπερ τῶν ἀσωμάτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν λόγῳ λαμβανομένων.

τῶν δὲ φαντασιῶν αἱ αἰσθητικαὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων μετ' εἴξεως καὶ συγκαταθέσεως γίνονται. εἰσὶ δὲ τῶν φαντασιῶν καὶ ἐμφάσεις αἱ ὡσανεὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων γινόμεναι.Ἔτι τῶν φαντασιῶν αἱ μέν εἰσι λογικαί, αἱ δὲ ἄλογοι˙ λογικαὶ μὲν αἱ τῶν λογικῶν ζῴων, ἄλογοι δὲ αἱ τῶν ἀλόγων. αἱ μὲν οὖν λογικαὶ νοήσεις εἰσίν, αἱ δ' ἄλογοι οὐ τετυχήκασιν ὀνόματος. καὶ αἱ μέν εἰσι τεχνικαί, αἱ δὲ ἄτεχνοι˙ ἄλλως γοῦν θεωρεῖται ὑπὸ τεχνίτου εἰκὼν καὶ ἄλλως ὑπὸ ἀτέχνου.

[51] Secondo gli Stoici, delle rappresentazioni alcune sono dovute a sensazione (αἰσθητικαί), altre no: le prime sono determinate da uno o più organi sensoriali, le seconde si hanno attraverso il pensiero, come quelle che riguardano oggetti incorporei e tutto ciò che è abbracciato solo dalla ragione.
Le rappresentazioni dovute a sensazione si formano sul fondamento dell'esistente 101* ed hanno la nostra approvazione ed il nostro consenso. Ma vi sono anche rappresentazioni che sono apparenze che si presentano come se provenissero dall'esistente.
Un'altra distinzione delle rappresentazioni è in razionali ed irrazionali: sono razionali quelle degli esseri razionali, irrazionali quelle degli esseri irrazionali; quelle razionali sono effetto dell'intelligenza (νοήσεις εἰσίν), quelle irrazionali non hanno nome. Inoltre vi sono rappresentazioni tecniche e non tecniche: per esempio una statua è guardata in un modo dall'artista, in un altro dal profano.