[51] Μετὰ δὲ τήν τ' ἀνάβασιν καὶ τὰς ἐν τῷ Πόντῳ συμφορὰς καὶ τὰς παρασπονδήσεις τὰς Σεύθου τοῦ τῶν Ὀδρυσῶν βασιλέως ἧκεν εἰς Ἀσίαν πρὸς Ἀγησίλαον τὸν Λακεδαιμονίων βασιλέα, μισθοῦ τοὺς Κύρου στρατιώτας αὐτῷ παρασχών˙ φίλος τ' ἦν εἰς ὑπερβολήν. παρ' ὃν καιρὸν ἐπὶ Λακωνισμῷ φυγὴν ὑπ' Ἀθηναίων κατεγνώσθη.


γενόμενος δ' ἐν Ἐφέσῳ καὶ χρυσίον ἔχων, τὸ μὲν ἥμισυ Μεγαβύζῳ δίδωσι τῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερεῖ φυλάττειν ἕως ἂν ἐπανέλθοι˙ εἰ δὲ μή, ἄγαλμα ποιησάμενον ἀναθεῖναι τῇ θεῷ˙ τοῦ δὲ ἡμίσεος ἔπεμψεν εἰς Δελφοὺς ἀναθήματα. ἐντεῦθεν ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα μετ' Ἀγησιλάου, κεκλημένου εἰς τὸν πρὸς Θηβαίους πόλεμον. καὶ αὐτῷ προξενίαν ἔδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι.

[51] Dopo la marcia all'interno e le traversie nel Ponto e la violazione dei patti da parte di Seute, re degli Odrisi, 170* ritornò in Asia da Agesilao, re di Sparta, 171* cui era molto devoto, dopo avergli procurato come mercenari i soldati di Ciro. Fu in quel tempo condannato all'esilio dagli Ateniesi, sotto l'accusa di laconismo. Stando in Efeso si trovò ad avere una grande somma di denaro: metà egli l'affida a Megabizo, sacerdote di Artemide, perché gliela conservi fino al ritorno o, se non tornasse, perché faccia costruire una statua e la dedichi alla divinità; dell'altra metà egli mandò offerte votive a Delfi. 172* Indi fece ritorno in Grecia insieme con Agesilao, richiamato in patria per la guerra contro Tebe; gli Spartani gli concessero il privilegio della prossenia (ospitalità a pubbliche spese).