[50] Οὐ λανθάνει δ' ἡμᾶς ὅτι τινὲς ἄλλως διαφέρειν τοὺς διαλόγους φασί - λέγουσι γὰρ αὐτῶν τοὺς μὲν δραματικούς, τοὺς δὲ διηγηματικούς, τοὺς δὲ μεικτούς - ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν τραγικῶς μᾶλλον ἢ φιλοσόφως τὴν διαφορὰν τῶν διαλόγων προσωνόμασαν. εἰσὶ δὲ τοῦ μὲν φυσικοῦ οἷον ὁ Τίμαιος˙ τοῦ δὲ λογικοῦ ὅ τε Πολιτικὸς καὶ ὁ Κρατύλος καὶ Παρμενίδης καὶ Σοφιστής˙ τοῦ δ' ἠθικοῦ ἥ τε Ἀπολογία καὶ ὁ Κρίτων καὶ Φαίδων καὶ Φαῖδρος καὶ τὸ Συμπόσιον Μενέξενός τε καὶ Κλειτοφῶν καὶ Ἐπιστολαὶ καὶ Φίληβος Ἵππαρχος Ἀντερασταί˙ τοῦ δὲ πολιτικοῦ ἥ τε Πολιτεία καὶ οἱ Νόμοι καὶ ὁ Μίνως καὶ Ἐπινομὶς καὶ ὁ Ἀτλαντικός˙ [50] Non ci sfugge che altri distinguono e classificano diversamente i dialoghi.
Perché distinguono i dialoghi in drammatici, narrativi e misti: ma questa distinzione parte dal punto di vista scenico più che filosofico. Alcuni dialoghi riguardano la fisica, come il Timeo; la logica come il Politico, il Cratilo, il Parmenide ed il Sofista; l'etica come l'Apologia, il Critone, il Fedone, il Fedro, il Convito, il Menesseno, il Clitofonte, le Epistole, il Filebo, l'Ipparco, i Rivali in amore; la politica come la Repubblica, le Leggi, il Minosse, l'Epinomide e l'Atlantico.
148*