[25] Ἐπιστολικὰ περὶ Ἐμπεδοκλέους εἴκοσι καὶ δύο
Περὶ τῶν μαθημάτων,
Πρὸς Πλάτωνα,
Πρὸς Ἀριστοτέλην.

Ἐτελεύτα δὲ παραλύσει, γενόμενος ἱκανὸς ἀνήρ.

Λεοντεύς τε Λαμψακηνὸς ὁμοίως καὶ ἡ τούτου γυνὴ Θεμίστα, πρὸς ἣν καὶ γέγραφεν ὁ Ἐπίκουρος˙ ἔτι τε Κολώτης καὶ Ἰδομενεύς, καὶ αὐτοὶ Λαμψακηνοί. καὶ οὗτοι μὲν ἐλλόγιμοι, ὧν ἦν καὶ Πολύστρατος ὁ διαδεξάμενος Ἕρμαρχον˙ ὃν διεδέξατο Διονύσιος˙ ὃν Βασιλείδης. καὶ Ἀπολλόδωρος δ' ὁ Κηποτύραννος γέγονεν ἐλλόγιμος, ὃς ὑπὲρ τετρακόσια συνέγραψε βιβλία˙ δύο τε Πτολεμαῖοι Ἀλεξανδρεῖς, ὅ τε μέλας καὶ ὁ λευκός. Ζήνων τε ὁ Σιδώνιος, ἀκροατὴς Ἀπολλοδώρου, πολυγράφος ἀνήρ˙ καὶ Δημήτριος ὁ ἐπικληθεὶς Λάκων˙

[25] Trattati su Empedocle in forma epistolare, in ventidue libri;
Delle scienze matematiche;

Contro Platone;

Contro Aristotele.

Uomo eccellente, morì di paralisi.

Inoltre si distinsero anche Leonteo di Lampsaco e sua moglie Temista, a cui Epicuro indirizzò delle lettere, ed ancora Colote e Idomeneo, 56* anch'essi nativi di Lampsaco. Degno di altrettanto rilievo fu Polistrato, successore di Ermarco nello scolarcato: a lui successe Dionisio, ed a questo successe Basilide. Anche Apollodoro 'il tiranno del giardino' fu eminente: egli, infatti, scrisse più di quattrocento libri; inoltre, i due Tolemei da Alessandria, il bruno e il biondo. E Zenone di Sidone, uditore di Apollodoro, poligrafo; e Demetrio detto Lacone;