[50] Διαφέρει δὲ φαντασία καὶ φάντασμα˙ φάντασμα μὲν γάρ ἐστι δόκησις διανοίας οἵα γίνεται κατὰ τοὺς ὕπνους, φαντασία δέ ἐστι τύπωσις ἐν ψυχῇ, τουτέστιν ἀλλοίωσις, ὡς ὁ Χρύσιππος ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ ψυχῆς ὑφίσταται. οὐ γὰρ δεκτέον τὴν τύπωσιν οἱονεὶ τύπον σφραγιστῆρος, ἐπεὶ ἀνένδεκτόν ἐστι πολλοὺς τύπους κατὰ τὸ αὐτὸ περὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι.
νοεῖται δὲ φαντασία ἡ ἀπὸ ὑπάρχοντος κατὰ τὸ ὑπάρχον ἐναπομεμαγμένη καὶ ἐναποτετυπωμένη καὶ ἐναπεσφραγισμένη, οἵα οὐκ ἂν γένοιτο ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος.

[50] La rappresentazione è diversa dall'arbitraria immaginazione (Διαφέρει δὲ φαντασία καὶ φάντασμα). Quest'ultima è infatti una falsa visione della mente quale si verifica nel sonno, mentre la rappresentazione è impressione nell'anima, cioè una modificazione (τύπωσις ~ ἀλλοίωσις ), come ammette Crisippo nel dodicesimo libro Dell'anima. Né bisogna intendere 'impressione' nel senso proprio dell'impronta del sigillo, perché è inconcepibile che molte impronte possono accadere contemporaneamente nello stesso luogo.
S'intende per rappresentazione quella che si forma dall'esistente conforme all'esistente stesso, stampata e improntata e impressa nell'anima 100* quale non potrebbe mai procedere dal non esistente.