[50] Ἔλεγε δὲ τοὺς ἐν ᾅδου μᾶλλον ἂν κολάζεσθαι εἰ ὁλοκλήροις καὶ μὴ τετρημένοις ἀγγείοις ὑδροφόρουν. πρὸς τὸν ἀδολέσχην λιπαροῦντα αὐτῷ συλλαβέσθαι, "τὸ ἱκανόν σοι ποιήσω," φησίν, "ἐὰν παρακλήτους πέμψῃς καὶ αὐτὸς μὴ ἔλθῃς." πλέων μετὰ πονηρῶν λῃσταῖς περιέπεσε˙

τῶν δέ, "ἀπολώλαμεν," εἰπόντων, "ἐὰν γνωσθῶμεν," "ἐγὼ δέ γε," φησίν, "ἐὰν μὴ γνωσθῶμεν." τὴν οἴησιν ἔλεγε προκοπῆς ἐγκοπήν. πρὸς πλούσιον μικρολόγον, "οὐχ οὗτος," ἔφη, "τὴν οὐσίαν κέκτηται, ἀλλ' ἡ οὐσία τοῦτον." ἔλεγε τοὺς μικρολόγους τῶν μὲν ὑπαρχόντων ὡς ἰδίων ἐπιμελεῖσθαι, ὡς δ' ἐξ ἀλλοτρίων μηδὲν ὠφελεῖσθαι. τῇ μὲν ἀνδρείᾳ νέους ὄντας ἔφη χρῆσθαι, τῇ δὲ φρονήσει γηράσκοντας ἀκμάζειν.

[50] Diceva che quelli che sono nell'Ade sarebbero più gravemente puniti, se portassero l'acqua in vasi interi anzi che forati. Ad un ciarliero importuno che chiedeva insistentemente il suo aiuto, replicò: «Ti farò quel che vuoi, se manderai intercessori e non verrai tu stesso». 111* Navigando in compagnia di malvagi s'imbatté in pirati. Quando quelli dissero «Siamo perduti, se siamo riconosciuti», Bione esclamò: «Anch'io, se non sono riconosciuto». Soleva dire che la presunzione è impedimento del progresso. 112* Di un ricco spilorcio disse: «Non costui possiede il patrimonio, ma il patrimonio possiede lui». 113* Diceva che i micragnosi si curano della proprietà come se appartenesse a loro, e non ne traggono utilità come se appartenesse ad altri. Diceva che gli uomini quando sono giovini hanno coraggio, quando invecchiano eccellono in prudenza.