[50] ` τὰ δὲ περὶ τῆς τοῦ Πεισιστράτου τυραννίδος ἐλεγεῖα προλέγοντος αὐτοῦ ταῦτα ἦν (Diehl 10)˙

ἐκ νεφέλης φέρεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης˙
βροντὴ δ' ἐκ λαμπρῆς γίγνεται ἀστεροπῆς˙
ἀνδρῶν δ' ἐκ μεγάλων πόλις ὄλλυται˙ ἐς δὲ μονάρχου
δῆμος ἀιδρίῃ δουλοσύνην ἔπεσεν.

Ἤδη δὲ αὐτοῦ κρατοῦντος οὐ πείθων ἔθηκε τὰ ὅπλα πρὸ τοῦ στρατηγείου καὶ εἰπών, "ὦ πατρίς, βεβοήθηκά σοι καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ," ἀπέπλευσεν εἰς Αἴγυπτον καὶ εἰς Κύπρον, καὶ πρὸς Κροῖσον ἦλθεν, ὅτε καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, "τίς σοι δοκεῖ εὐδαίμων;" "Τέλλος," ἔφη, " Ἀθηναῖος καὶ Κλέοβις καὶ Βίτων" καὶ τὰ θρυλούμενα.

[50] I distici con i quali predisse la tirannide di Pisistrato sono questi:

Porta la nube forza di neve e di grandine;
il fulgido lampo genera il tuono;
per uomini grandi va in rovina la città;
il popolo ignaro cade nel servile imperio d'un solo.

Ma ormai Pisistrato era diventato potente e Solone fallì nel suo intento: depose allora le armi dinanzi al quartiere del generale e disse: «O patria, ti ho portato aiuto con la parola e con l'opera». Indi navigò verso l'Egitto e Cipro e giunse alla corte di Creso. 158* Creso gli chiese: «Chi ti sembra felice?» E Solone rispose: «Tello ateniese, Cleobi e Bitone», ed altro ancora che la divulgazione ha reso famoso.