[5] Πρὸς Γρύλλον α´,
[ Ἀρίστιππος α´,]
Τεχνῶν ἔλεγχος α´,
Ὑπομνηματικοὶ διάλογοι,
Τεχνικὸν α´,
Διάλογοι τῶν περὶ τὴν πραγματείαν ὁμοίων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,
Διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ὅμοια ὑποθέσεις,
Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν παραδειγμάτων,
Πρὸς τὸν Ἀμάρτυρον,
Πλάτωνος ἐγκώμιον,
Ἐπιστολαὶ πρὸς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον,
Περὶ νομοθεσίας,
Μαθηματικός,
Μανδρόβολος,
Λυσίας,
Ὅροι,
Τάξεις ὑπομνημάτων.

Στίχοι Μκβ´ δοε´.
πρὸς τοῦτον γράφει καὶ Τιμωνίδης τὰς ἱστορίας (FGrH 561 T 3b), ἐν αἷς κατέταξε τὰς πράξεις Δίωνός [τε καὶ Βίωνος]. φησὶ δὲ καὶ Φαβωρῖνος ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων (FHG III. 579) ὡς Ἀριστοτέλης αὐτοῦ τὰ βιβλία τριῶν ταλάντων ὠνήσατο. Γέγονε Σπεύσιππος καὶ ἕτερος, ἰατρὸς Ἡροφίλειος Ἀλεξανδρεύς.

[5] A Grillo, in un libro; 12*
Aristippo, in un libro;
Critica delle arti, in un libro;
Commentari in forma di dialogo (Dialoghi ipomnematici);

Sul sistema (Τεχνικὸν), in un libro;
Dottrina dei simili, dieci dialoghi;
Divisioni e ipotesi relative ai simili;
Esempi di generi e specie;
Contro l'orazione Senza testimoni di Isocrate; 13*
Lode di Platone;
Lettere a Dione, a Dionisio e a Filippo;
Sulla legislazione;
Il matematico;
Mandrobolo; 14*
Lisia; 15*
Definizioni;
Disposizioni dei commentari.

Tutte queste opere costituiscono un totale di 43.475 linee (?).
Timonide 16* dedicò a lui le Storie, relative all'impresa di Dione [e Bione]. 17*
Favorino 18* nel secondo libro delle Memorie attesta che Aristotele comprò le opere di Speusippo per tre talenti. Vi fu anche un altro Speusippo, di Alessandria, medico della scuola di Erofilo.