[49] πρὸς ὃν καὶ ταῦτα εἰπεῖν˙ "νῦν γὰρ ἐγὼ Κλεινίαν ἥδιον μὲν θεῶμαι ἢ τἄλλα πάντα ἐν ἀνθρώποις καλά˙ τυφλὸς δὲ τῶν ἄλλων πάντων δεξαίμην ἂν ἢ Κλεινίου ἑνὸς ὄντος γενέσθαι˙ ἄχθομαι δὲ καὶ νυκτὶ καὶ ὕπνῳ, ὅτι ἐκεῖνον οὐχ ὁρῶ˙ ἡμέρᾳ δὲ καὶ ἡλίῳ τὴν μεγίστην χάριν οἶδα, ὅτι μοι Κλεινίαν ἀναφαίνουσιν."

Κύρῳ δὲ φίλος ἐγένετο τοῦτον τὸν τρόπον. ἦν αὐτῷ συνήθης Πρόξενος ὄνομα, γένος Βοιώτιος, μαθητὴς μὲν Γοργίου τοῦ Λεοντίνου, φίλος δὲ Κύρῳ. οὗτος ἐν Σάρδεσι διατρίβων παρὰ τῷ Κύρῳ ἔπεμψεν εἰς Ἀθήνας ἐπιστολὴν Ξενοφῶντι, καλῶν αὐτὸν ἵνα γένηται Κύρῳ φίλος. ὁ δὲ τὴν ἐπιστολὴν δεικνύει Σωκράτει καὶ σύμβουλον ᾑρεῖτο.

[49] riferendosi a questo, egli era solito dire: «È più dolce per me contemplare Clinia che tutte le altre cose belle del mondo; vorrei essere cieco per tutte le cose, eccetto che per il solo Clinia; odio la notte e il sonno perché non posso vedere Clinia; sono molto grato al giorno ed al sole perché mi rivelano Clinia». 165*
Divenne amico di Ciro in questo modo. Era suo intimo amico Prosseno, beota, allievo di Gorgia da Lentini, amico di Ciro. Fu costui che vivendo in Sardi alla corte di Ciro mandò una lettera a Senofonte in Atene invitandolo a venire, 166* per entrare in amicizia con Ciro. Senofonte mostrava la lettera a Socrate per un consiglio.