[49] Τάττουσι δέ τινες κατ' ἰδίαν ἐκ τῶν Ὑπομνημάτων καὶ ταῦτα˙

Περὶ τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἱερῶν γραμμάτων,
Περὶ τῶν ἐν Μερόῃ,
Ὠκεανοῦ περίπλους,
Περὶ ἱστορίης,
Χαλδαϊκὸς λόγος,
Φρύγιος λόγος,
Περὶ πυρετοῦ καὶ τῶν ἀπὸ νόσου βησσόντων,
Νομικὰ αἴτια,
Χειρόκμητα προβλήματα.

Τὰ δ' ἄλλα ὅσα τινὲς ἀναφέρουσιν εἰς αὐτὸν τὰ μὲν ἐκ τῶν αὐτοῦ διεσκεύασται, τὰ δ' ὁμολογουμένως ἐστὶν ἀλλότρια.
ταῦτα καὶ περὶ τῶν βιβλίων αὐτοῦ καὶ τοσαῦτα.
Γεγόνασι δὲ Δημόκριτοι ἕξ˙ πρῶτος αὐτὸς οὗτος, δεύτερος Χῖος μουσικὸς κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τρίτος ἀνδριαντοποιὸς οὗ μέμνηται Ἀντίγονος, τέταρτος περὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ γεγραφὼς καὶ τῆς πόλεως Σαμοθρᾴκης, πέμπτος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων σαφὴς καὶ ἀνθηρός, ἕκτος Περγαμηνὸς ἀπὸ ῥητορικῶν λόγων 〈εὐδοκιμήσας〉.

[49] Alcuni poi dispongono in lista a parte le seguenti opere tratte dai suoi appunti:

Dei sacri scritti a Babilonia;
Di quelli a Meroe;

Viaggio intorno all'Oceano;

Della ricerca storica;

Trattato caldaico;

Trattato frigio;

Della febbre e delle malattie per tosse;

Origini delle leggi;

Problemi artificiali (?). 153*

Delle altre opere che da qualcuno gli vengono attribuite, alcune sono compilazioni tratte dai suoi stessi scritti, altre sono riconosciute concordemente spurie. 154*
Questo è quanto riguarda i suoi scritti.

Ve ne furono sei col nome di Democrito: I. il nostro; II. musico nato a Chio contemporaneo del nostro; III. scultore, menzionato da Antigono; 155* IV. autore di un'opera sul tempio di Efeso e sulla città di Samotracia; 156* V. poeta epigrammatico, perspicuo e fiorente nello stile; VI. di Pergamo che ebbe rinomanza 157* per i suoi trattati retorici.