[49] Πρός τε τὸν ὀνειδίσαντα αὐτῷ τὴν φυγήν, "ἀλλὰ τούτου γ' ἕνεκεν," εἶπεν, "ὦ κακόδαιμον, ἐφιλοσόφησα." καὶ πάλιν εἰπόντος τινός, "Σινωπεῖς σου φυγὴν κατέγνωσαν," "ἐγὼ δέ γε," εἶπεν, "ἐκείνων μονήν." ἰδών ποτ' Ὀλυμπιονίκην πρόβατα νέμοντα, "ταχέως," εἶπεν, "ὦ βέλτιστε, μετέβης ἀπὸ τῶν Ὀλυμπίων ἐπὶ τὰ Νέμεα." ἐρωτηθεὶς διὰ τί οἱ ἀθληταὶ ἀναίσθητοί εἰσιν, ἔφη, "ὅτι κρέασιν ὑείοις καὶ βοείοις ἀνῳκοδόμηνται." ᾔτει ποτὲ ἀνδριάντα˙

ἐρωτηθεὶς δὲ διὰ τί τοῦτο ποιεῖ, "μελετῶ," εἶπεν, "ἀποτυγχάνειν." αἰτῶν τινα - καὶ γὰρ τοῦτο πρῶτον ἐποίησε διὰ τὴν ἀπορίαν - ἔφη, "εἰ μὲν καὶ ἄλλῳ δέδωκας, δὸς κἀμοί˙ εἰ δὲ μηδενί, ἀπ' ἐμοῦ ἄρξαι."

[49] A chi gli rimproverava l'esilio, rispose: «Ma è per questo, o disgraziato, che mi diedi alla filosofia». Dicendogli un altro che il popolo di Sinope l'aveva condannato all'esilio, «Ed io - replicò - lui a rimanere a casa». Una volta vide un olimpionico che pascolava un gregge e disse: «Troppo presto, mio buon amico, passasti da Olimpia a Nemea». 90* Gli fu domandato perché gli atleti sono così insensibili. La sua risposta fu: «Perché son fatti di carne di porco e di bue». Una volta chiedeva qualcosa ad una statua: interrogato perché facesse così, rispose: «Mi alleno a chiedere invano». Costretto dalla povertà a chiedere per la prima volta l'elemosina ad un uomo, gli si rivolse con queste parole: «Se hai già dato ad un altro da' anche a me; altrimenti, comincia da me».