[48] Μέγας ἐνιαυτὸς ἢ Ἀστρονομίη, παράπηγμα,
Ἅμιλλα κλεψύδρας 〈καὶ οὐρανοῦ〉,
Οὐρανογραφίη,
Γεωγραφίη,
Πολογραφίη,
Ἀκτινογραφίη.

τοσαῦτα καὶ τὰ μαθηματικά.

Μουσικὰ δὲ τάδε˙
Περὶ ῥυθμῶν καὶ ἁρμονίης,
Περὶ ποιήσιος,
Περὶ καλλοσύνης ἐπέων,
Περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων,
Περὶ Ὁμήρου ἢ ὀρθοεπείης καὶ γλωσσέων,
Περὶ ἀοιδῆς,
Περὶ ῥημάτων,
Ὀνομαστικῶν.

τοσαῦτα καὶ τὰ μουσικά.

Τεχνικὰ δὲ τάδε˙
Πρόγνωσις,
Περὶ διαίτης ἢ διαιτητικόν,
[] Ἰητρικὴ γνώμη,
Αἰτίαι περὶ ἀκαιριῶν καὶ ἐπικαιριῶν,
Περὶ γεωργίης ἢ Γεωμετρικόν,
Περὶ ζωγραφίης,
Τακτικὸν καὶ
Ὁπλομαχικόν.

τοσαῦτα καὶ τάδε.

[48] Μέγας ἐνιαυτὸς ἢ Ἀστρονομίη, παράπηγμα.
Ἅμιλλα κλεψύδρας 〈καὶ οὐρανοῦ〉.
Οὐρανογραφίη.
Γεωγραφίη.
Πολογραφίη.
Ἀκτινογραφίη.

τοσαῦτα καὶ τὰ μαθηματικά.

Μουσικὰ δὲ τάδε˙
Περὶ ῥυθμῶν καὶ ἁρμονίης.
Περὶ ποιήσιος.
Περὶ καλλοσύνης ἐπέων.
Περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων.
Περὶ Ὁμήρου ἢ ὀρθοεπείης καὶ γλωσσέων.
Περὶ ἀοιδῆς.
Περὶ ῥημάτων.
Ὀνομαστικῶν.

τοσαῦτα καὶ τὰ μουσικά.

Τεχνικὰ δὲ τάδε˙
Πρόγνωσις.
Περὶ διαίτης ἢ διαιτητικόν.
[] Ἰητρικὴ γνώμη.
Αἰτίαι περὶ ἀκαιριῶν καὶ ἐπικαιριῶν.
Περὶ γεωργίης ἢ Γεωμετρικόν.
Περὶ ζωγραφίης.
Τακτικὸν καὶ
Ὁπλομαχικόν.

τοσαῦτα καὶ τάδε.

[48] Μέγας ἐνιαυτὸς ἢ Ἀστρονομίη, παράπηγμα,
[6651] Ἅμιλλα κλεψύδρας 〈καὶ οὐρανοῦ〉.
Οὐρανογραφίη,
Γεωγραφίη,
Πολογραφίη,
[6655] Ἀκτινογραφίη. Τοσαῦτα καὶ τὰ μαθηματικά.

Μουσικὰ δὲ τάδε˙
Περὶ ῥυθμῶν καὶ ἁρμονίης,
Περὶ ποιήσιος,
Περὶ καλλοσύνης ἐπέων,
[66510] Περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων.
Περὶ Ὁμήρου ἢ ὀρθοεπείης καὶ γλωσσέων,
Περὶ ἀοιδῆς,
Περὶ ῥημάτων,
Ὀνομαστικῶν. Τοσαῦτα καὶ τὰ μουσικά.

[66515] Τεχνικὰ δὲ τάδε˙
Πρόγνωσις,
Περὶ διαίτης ἢ Διαιτητικόν,
[] Ἰητρικὴ γνώμη,
Αἰτίαι περὶ ἀκαιριῶν καὶ ἐπικαιριῶν,
[66520] Περὶ γεωργίης ἢ Γεωμετρικόν,
[6661] Περὶ ζωγραφίης,
Τακτικὸν καὶ
Ὁπλομαχικόν. Τοσαῦτα καὶ τάδε.