[48] Μέγας ἐνιαυτὸς ἢ Ἀστρονομίη, παράπηγμα,
Ἅμιλλα κλεψύδρας 〈καὶ οὐρανοῦ〉,

Οὐρανογραφίη,
Γεωγραφίη,
Πολογραφίη,
Ἀκτινογραφίη.

τοσαῦτα καὶ τὰ μαθηματικά.

Μουσικὰ δὲ τάδε˙
Περὶ ῥυθμῶν καὶ ἁρμονίης,
Περὶ ποιήσιος,
Περὶ καλλοσύνης ἐπέων,
Περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων,


Περὶ Ὁμήρου ἢ ὀρθοεπείης καὶ γλωσσέων,
Περὶ ἀοιδῆς,
Περὶ ῥημάτων,
Ὀνομαστικῶν.

τοσαῦτα καὶ τὰ μουσικά.

Τεχνικὰ δὲ τάδε˙
Πρόγνωσις,
Περὶ διαίτης ἢ διαιτητικόν,
Ἰητρικὴ γνώμη,
Αἰτίαι περὶ ἀκαιριῶν καὶ ἐπικαιριῶν,

Περὶ γεωργίης ἢ Γεωργικῶν,
Περὶ ζωγραφίης,
Τακτικὸν καὶ
Ὁπλομαχικόν.

τοσαῦτα καὶ τάδε.

[48] 3. Il grande anno o Astronomia, calendario.
4. Contesa della clessidra e del cielo. 146*

IX. 1. Descrizione del cielo.
2. Geografia.

3. Descrizione del polo.

4. Disegno con raggi. 147*

Tanti dunque furono gli scritti matematici.

Gli scritti musicali sono i seguenti:

X. 1. Ritmi e armonia.
2. Della poesia. 148*
3. Della bellezza dei versi. 149*
4. Lettere eufoniche e cacofoniche.

XI. 1. Di Omero o Della corretta dizione epica e delle parole rare. 150*
2. Del canto. 151*
3. Delle parole.

4. Dei nomi.

Tanti dunque furono gli scritti musicali.

Gli scritti tecnici furono i seguenti:

XII. 1. Prognosi.
2. Della dieta o Dietetica.

3. Regime medico.

4. Cause relative ai tempi sfavorevoli e favorevoli.

XIII. 1. Dell'agricoltura o Georgico. 152*
2. Della pittura.

3. Della tattica.

4. Del combattimento con armi pesanti.

Tanti dunque furono questi scritti.