[48] Τὸν κιθαρῳδὸν ἀεὶ καταλειπόμενον ὑπὸ τῶν ἀκροατῶν ἠσπάσατο, "χαῖρε ἀλέκτορ"˙ τοῦ δὲ εἰπόντος, "διὰ τί;" "ὅτι," ἔφη, "ᾄδων πάντας ἐγείρεις."


μειρακίου διαδεικνυμένου πληρώσας τὸ προκόλπιον θέρμων ἀντικρὺς ἔκαπτε˙ τοῦ δὲ πλήθους εἰς αὐτὸν ἀφορῶντος θαυμάζειν ἔφη πῶς ἐκεῖνον ἀφέντες εἰς αὐτὸν ὁρῶσι. λέγοντος δ' αὐτῷ τινος ἰσχυρῶς δεισιδαίμονος, "μιᾷ πληγῇ τὴν κεφαλήν σου διαρρήξω," "ἐγὼ δέ γε," εἶπε, "πταρὼν ἐξ ἀριστερῶν τρέμειν σε ποιήσω."
Ἡγησίου παρακαλοῦντος χρῆσαί τι αὐτῷ τῶν συγγραμμάτων, "μάταιος," ἔφη, "τυγχάνεις, ὦ Ἡγησία, ὃς ἰσχάδας μὲν γραπτὰς οὐχ αἱρῇ, ἀλλὰ τὰς ἀληθινάς˙ ἄσκησιν δὲ παριδὼν τὴν ἀληθινὴν ἐπὶ τὴν γεγραμμένην ὁρμᾷς."

[48] Così salutò un citaredo che era sempre abbandonato dai suoi uditori: «Salve, gallo!» Chiedendogliene quello la ragione, replicò: «Perché col tuo canto svegli tutti».
Mentre un giovinetto si esibiva in una pubblica lettura, Diogene, riempita la piega anteriore della sua veste di lupini, li mangiava avidamente, stando a lui di fronte. La folla badava allora solo a Diogene, il quale diceva di meravigliarsi che avevano abbandonato l'oratore per badare a lui. Ad un tale molto superstizioso che gli disse: «Con un sol colpo ti spaccherò la testa», replicò: «Ed io con uno starnuto da sinistra ti farò tremare». Pregandolo Egesia di prestargli qualcuno dei suoi scritti, «Sei sciocco, Egesia - disse Diogene - i fichi secchi li preferisci reali, non dipinti, ma la tua pratica di vita vuoi farla sui libri e non nella realtà quotidiana».