[48] ἵνα δὲ μὴ δοκοίη βίᾳ μόνον, ἀλλὰ καὶ δίκῃ τὴν Σαλαμῖνα κεκτῆσθαι, ἀνασκάψας τινὰς τάφους ἔδειξε τοὺς νεκροὺς πρὸς ἀνατολὰς ἐστραμμένους, ὡς ἦν ἔθος θάπτειν Ἀθηναίοις˙ ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς τάφους πρὸς ἕω βλέποντας καὶ ἀπὸ τῶν δήμων τοὺς χρηματισμοὺς ἐγκεχαραγμένους, ὅπερ ἦν ἴδιον Ἀθηναίων. ἔνιοι δέ φασι καὶ ἐγγράψαι αὐτὸν εἰς τὸν κατάλογον τοῦ Ὁμήρου μετὰ τὸν (B 5578)


Αἴας δ' ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας -


στῆσε δ' ἄγων ἵν' Ἀθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.

[48] Perché la riconquista di Salamina non apparisse 152* solo un atto di forza, ma pur anche sanzionata dal diritto, scavò alcune tombe e mostrò i cadaveri volti ad oriente, secondo il costume di seppellire ateniese, ma anche le stesse tombe volte ad oriente con incisi i nomi dei singoli demi, com'era proprio degli Ateniesi. 153* Alcuni dicono che egli abbia aggiunto al Catalogo di Omero dopo il verso: 154*

Aiace da Salamina guidava dodici navi

questo:

Le guidò dov'eran accampate le falangi ateniesi.