[47] κἀγὼ κατακαύσας αὐτοῦ τὰ συγγράμματα καὶ πάντα συγξύσας Ἀθήναζε ἦλθον καὶ ἐφιλοσόφησα. ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι (Il. Ζ 211).
ταῦτά ἐστι τὰ κατ' ἐμέ. ὥστε παυσάσθωσαν Περσαῖός τε καὶ Φιλωνίδης ἱστοροῦντες αὐτά˙ σκόπει δέ με ἐξ ἐμαυτοῦ."


Καὶ ἦν ὡς ἀληθῶς ὁ Βίων τὰ μὲν ἄλλα πολύτροπος καὶ σοφιστὴς ποικίλος καὶ πλείστας ἀφορμὰς δεδωκὼς τοῖς βουλομένοις καθιππάζεσθαι φιλοσοφίας˙ ἔν τισι δὲ καὶ πομπικὸς καὶ ἀπολαῦσαι τύφου δυνάμενος. πλεῖστά τε καταλέλοιπεν ὑπομνήματα, ἀλλὰ καὶ ἀποφθέγματα χρειώδη πραγματείαν περιέχοντα.
οἷον ὀνειδιζόμενος ἐπὶ τῷ μὴ θηρᾶσαι μειράκιον, "οὐχ οἷόν τε," εἶπεν, "ἁπαλὸν τυρὸν ἀγκίστρῳ ἐπισπᾶσθαι."

[47] Ed io bruciai i suoi libri, raggranellai ogni cosa e venni ad Atene, ove mi dedicai alla filosofia. «Questa è la stirpe, questo è il sangue, a cui mi vanto di appartenere». 101*
Tale è la mia storia sì che Perseo e Filonide 102* smettano una buona volta di raccontarla. Giudica me da me stesso.

In realtà Bione era di versatile ingegno e sottile sofista ed aveva offerto moltissimi appigli a quanti volevano calpestare la filosofia, ma in alcune occasioni era pomposo e sapeva godere del fasto. 103* Lasciò moltissimi commentari, ma anche massime opportune, di utile applicazione.
Per esempio: una volta, rimproverato perché non cercava di conquistarsi un giovinetto, replicò: «Non è possibile acquistarsi molle formaggio con un amo».