[47] Περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν,
Περὶ ἀμειψιρυσμιῶν,

Κρατυντήρια (ὅπερ ἐστὶν ἐπικριτικὰ τῶν προειρημένων),
Περὶ εἰδώλων ἢ περὶ προνοίας,
Περὶ λογικῶν κανὼν α´ β´ γ´,
Ἀπορημάτων.


ταῦτα καὶ περὶ φύσεως.

Τὰ δὲ ἀσύντακτά ἐστι τάδε˙
Αἰτίαι οὐράνιαι,
Αἰτίαι ἀέριοι,
Αἰτίαι ἐπίπεδοι,
Αἰτίαι περὶ πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρί,
Αἰτίαι περὶ φωνῶν,
Αἰτίαι περὶ σπερμάτων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν,
Αἰτίαι περὶ ζῴων α´ β´ γ´,
Αἰτίαι σύμμικτοι,
Περὶ τῆς λίθου.

ταῦτα καὶ τὰ ἀσύντακτα.

Μαθηματικὰ δὲ τάδε˙

Περὶ διαφορῆς γωνίης ἢ Περὶ ψαύσιος κύκλου καὶ σφαίρης,
Περὶ γεωμετρίης,
Γεωμετρικῶν,
Ἀριθμοί,

Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν α´ β´,
Ἐκπετάσματα,

[47] 3. Delle forme diverse.
4. Dei mutamenti di forme.

VI. 1. Conferme (che apportano ulteriori prove delle tesi svolte nelle opere precedenti).
2. Delle immagini o Della previsione.

3. Logica o Canone, in tre libri.

4. Questioni.

Questi sono dunque gli scritti fisici.

Gli scritti non ordinati per tetralogie sono i seguenti:
Cause dei fenomeni celesti;

Cause dei fenomeni atmosferici;

Cause dei fenomeni terrestri;

Cause relative al fuoco e a ciò che è nel fuoco;

Cause relative al suono;

Cause relative ai semi, alle piante e ai frutti;

Cause relative agli animali, in tre libri;

Cause miste;

Della calamita.


Questi sono dunque gli scritti non ordinati per tetralogie.

Gli scritti matematici sono i seguenti:

VII. 1. Della differenza di angolo o Del contatto del cerchio e della sfera. 144*
2. Della geometria.

3. Fatti geometrici.

4. Numeri.

VIII. 1. Linee e solidi incommensurabili, 145* in due libri.
2. Proiezioni.