[46] Μαθηταὶ δ' αὐτοῦ Σπεύσιππος Ἀθηναῖος, Ξενοκράτης Καλχηδόνιος, Ἀριστοτέλης Σταγειρίτης, Φίλιππος Ὀπούντιος, Ἑστιαῖος Περίνθιος, Δίων Συρακόσιος, Ἄμυκλος Ἡρακλεώτης, Ἔραστος καὶ Κορίσκος Σκήψιοι, Τιμόλαος Κυζικηνός, Εὐαίων Λαμψακηνός, Πύθων καὶ Ἡρακλείδης Αἴνιοι, Ἱπποθάλης καὶ Κάλλιππος Ἀθηναῖοι, Δημήτριος Ἀμφιπολίτης, Ἡρακλείδης Ποντικὸς καὶ ἄλλοι πλείους, σὺν οἷς καὶ γυναῖκες δύο Λασθένεια Μαντινικὴ καὶ Ἀξιοθέα Φλειασία, ἣ καὶ ἀνδρεῖα ἠμπίσχετο, ὥς φησι Δικαίαρχος (Wehrli I, fg. 44). ἔνιοι δὲ καὶ Θεόφραστον ἀκοῦσαί φασιν αὐτοῦ˙ καὶ Ὑπερίδην τὸν ῥήτορα Χαμαιλέων (fg. 37 Koepke) φησὶ καὶ Λυκοῦργον. ὁμοίως Πολέμων (FHG III. 117) ἱστορεῖ. [46] Suoi discepoli furono: Speusippo di Atene, Senocrate di Calcedonia, Aristotele di Stagira, Filippo di Opunte, Estieo di Perinto, Dione di Siracusa, Amiclo 134* di Eraclea, Erasto e Corisco di Scepsi, Timolao di Cizico, Eucone di Lampsaco, Pitone ed Eraclide di Eno, Ippotale e Callippo di Atene, Demetrio di Anfipoli, Eraclide Pontico 135*e parecchi altri; insieme con questi, due donne, Lastenia di Mantinea e Assiotea di Fliunte che - attesta Dicearco - 136* indossava abiti maschili. Dicono alcuni che anche Teofrasto sia stato suo uditore. Cameleonte 137* dice altrettanto di Iperide oratore e di Licurgo. Così racconta anche Polemone. 138*