[46] Ἔστι δὲ καὶ ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτω (A. Pal. VII. 96)˙

πῖνέ νυν ἐν Διὸς ὤν, ὦ Σώκρατες˙ ἦ σε γὰρ ὄντως
καὶ σοφὸν εἶπε θεός, καὶ θεὸς ἡ σοφίη.
πρὸς γὰρ Ἀθηναίων κώνειον ἁπλῶς σὺ ἐδέξω˙
αὐτοὶ δ' ἐξέπιον τοῦτο τεῷ στόματι.

Τούτῳ τις, καθά φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τρίτῳ Περὶ ποιητικῆς (Rose 75), ἐφιλονείκει Ἀντίλοχος Λήμνιος καὶ Ἀντιφῶν ὁ τερατοσκόπος, ὡς Πυθαγόρᾳ Κύλων καὶ Ὀνάτας˙ καὶ Σύαγρος Ὁμήρῳ ζῶντι, ἀποθανόντι δὲ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος˙ καὶ Κέρκωψ Ἡσιόδῳ ζῶντι, τελευτήσαντι δὲ ὁ προειρημένος Ξενοφάνης˙ καὶ Πινδάρῳ Ἀμφιμένης ὁ Κῷος˙ Θάλητι δὲ Φερεκύδης καὶ Βίαντι Σάλαρος Πριηνεύς˙ Πιττακῷ Ἀντιμενίδας καὶ Ἀλκαῖος, Ἀναξαγόρᾳ Σωσίβιος, καὶ Σιμωνίδῃ Τιμοκρέων.

[46] Vi è un nostro epigramma dedicato a Socrate. 146*

Bevi dunque, o Socrate, nella casa di Zeus; ché veramente il dio ti disse saggio, e il dio è la saggezza. 147* Dagli Ateniesi, con semplicità, accogliesti la cicuta: essi stessi la bevvero fin in fondo, per la tua bocca.

Secondo Aristotele nel terzo libro della Poetica, 148* Socrate fu aspramente criticato da un certo Antiloco di Lemno e da Antifonte, l'interprete di presagi, 149* così come Pitagora da Cilone e da Onata, 150* Omero, quando era in vita, da Siagro, morto, da Senofane di Colofone, e Esiodo, vivo, da Cercope, morto, dal predetto Senofane, 151* e Pindaro da Anfimene di Coo, Talete da Ferecide e Biante da Salaro di Priene, e Pittaco da Antimenida e Alceo, 152* Anassagora 153* da Sosibio e Simonide da Timocreonte.