[45] Ἔστι καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν (A. Pal. VII. 104)˙

Ἀρκεσίλαε, τί μοι, τί τοσοῦτον ἄκρητον ἀφειδῶς
ἔσπασας, ὥστε φρενῶν ἐκτὸς ὄλισθες ἑῶν;
οἰκτείρω σ' οὐ τόσσον ἐπεὶ θάνες, ἀλλ' ὅτι Μούσας
ὕβρισας οὐ μετρίῃ χρησάμενος κύλικι.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς Ἀρκεσίλαοι˙ ποιητὴς ἀρχαίας κωμῳδίας, ἄλλος ἐλεγείας, ἕτερος ἀγαλματοποιός˙ εἰς ὃν καὶ Σιμωνίδης ἐποίησεν ἐπίγραμμα τουτί (157 Bergk)˙

Ἀρτέμιδος τόδ' ἄγαλμα˙ διηκόσιαι γὰρ ὁ μισθὸς
δραχμαὶ ταὶ Πάριαι, τῶν ἐπίσημα τράγος.
Ἀσκητὸς δ' ἐπόησεν Ἀθηναίης παλάμῃσιν
ἄξιος Ἀρκεσίλας υἱὸς Ἀριστοδίκου.

Ὁ δὲ προειρημένος φιλόσοφος, καθά φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς (FGrH 244 F 16), ἤκμαζε περὶ τὴν εἰκοστὴν καὶ ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα.

[45] Ho scritto per lui questo epigramma: 93*

O Arcesilao perché mai, perché mi tracannasti senza risparmio tanto vino puro da scivolare cadendo, con la mente stravolta? Non tanto per la tua morte ti compiango, quanto perché, alzando la coppa senza misura, facesti violenza alle Muse. 94*

Ve ne furono altri tre col nome di Arcesilao: un poeta della commedia arcaica, 95* un altro poeta elegiaco, un altro ancora scultore, al quale Simonide dedicò questo epigramma: 96*

Questa è la statua di Artemide, costa duecento dracme di Paro, che hanno per impronta un capro. È opera di Arcesilao, degno figlio di Aristodico, esperto nelle arti di Atena.

Il nostro filosofo, secondo Apollodoro 97* nella sua Cronologia, morì nella CXX Olimpiade. 98*