[45] Πάντα τε κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως πάντων, ἣν ἀνάγκην λέγει. τέλος δ' εἶναι τὴν εὐθυμίαν, οὐ τὴν αὐτὴν οὖσαν τῇ ἡδονῇ, ὡς ἔνιοι παρακούσαντες ἐξεδέξαντο, ἀλλὰ καθ' ἣν γαληνῶς καὶ εὐσταθῶς ἡ ψυχὴ διάγει, ὑπὸ μηδενὸς ταραττομένη φόβου ἢ δεισιδαιμονίας ἢ ἄλλου τινὸς πάθους. καλεῖ δ' αὐτὴν καὶ εὐεστὼ καὶ πολλοῖς ἄλλοις ὀνόμασι.

ποιότητας δὲ νόμῳ εἶναι˙ φύσει δ' ἄτομα καὶ κενόν.
καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ ἐδόκει.
Τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ καὶ Θράσυλλος ἀναγέγραφε κατὰ τάξιν οὕτως ὡσπερεὶ καὶ τὰ Πλάτωνος κατὰ τετραλογίαν.

[45] Tutto accade secondo necessità; egli chiama necessità il vortice che è la causa della genesi di tutte le cose. Il fine è la serenità dell'anima (εὐθυμία), che non è identica al piacere (ἡδονή), come alcuni vollero fraintendere, ma è la condizione costante della calma e dell'equilibrio dell'anima, non turbata da paura né da superstizioni né da altro stato passionale. La chiama anche benessere (εὐεστώ) e con molti altri nomi.
Le qualità delle cose esistono per convenzione; 140* gli atomi e il vuoto per natura.

Questa dunque era la sua dottrina.

I suoi libri furono ordinati in catalogo da Trasillo e, come quelli di Platone, disposti in tetralogie. 141*