[44] ἕτερον δέ (A. Pal. VII. 61)˙

γαῖα μὲν ἐν κόλπῳ κρύπτει τόδε σῶμα Πλάτωνος,
ψυχὴ δ' ἀθάνατον τάξιν ἔχει μακάρων
υἱοῦ Ἀρίστωνος, τόν τις καὶ τηλόθι ναίων
τιμᾷ ἀνὴρ ἀγαθὸς θεῖον ἰδόντα βίον.

καὶ ἄλλο νεώτερον (A. Pal. VII. 62)˙

- αἰετέ, τίπτε βέβηκας ὑπὲρ τάφον; ἦ τινος, εἰπέ,
ἀστερόεντα θεῶν οἶκον ἀποσκοπέεις;
- ψυχῆς εἰμι Πλάτωνος ἀποπταμένης ἐς Ὄλυμπον
εἰκών, σῶμα δὲ 〈γῆ〉 γηγενὲς Ἀτθὶς ἔχει.

[44] Ecco il secondo: 130*

La terra nel suo seno il corpo di Platone asconde, l'immortale sede dei beati ha l'anima del figlio di Aristone, che ogni uomo buono, anche se abita lontano, onora, perché egli vide la vita divina.


Ve n'è un altro più recente: 131*

A. Aquila, perché sei venuta su questo sepolcro? Dimmi, di uno degli dèi tu guardi la casa stellata?
B. Dell'anima, all'Olimpo volata, di Platone io son l'imagine: il corpo terrestre la terra dell'Attica possiede.