[43] Πυνθάνομαί σε πρῶτον Ἰώνων μέλλειν λόγους ἀμφὶ τῶν θείων χρημάτων ἐς τοὺς Ἕλληνας φαίνειν. καὶ τάχα μὲν ἡ γνώμη τοι δικαίη ἐς τὸ ξυνὸν καταθέσθαι γραφὴν ἢ ἐφ' ὁποιοισοῦν ἐπιδικαίη ἐς τὸ ξυνὸν καταθέσθαι γραφὴν ἢ ἐφ' ὁποιοισοῦν ἐπιτρέπειν χρῆμα ἐς οὐδὲν ὄφελος. εἰ δή τοι ἥδιον, ἐθέλω γενέσθαι λεσχηνώτης περὶ ὁτέων γράφεις˙ καὶ ἢν κελεύῃς, παρὰ σὲ ἀφίξομαι ἐς Σῦρον. ἦ γὰρ ἂν φρενήρεες εἴημεν ἐγώ τε καὶ Σόλων ὁ Ἀθηναῖος, εἰ πλώσαντες μὲν ἐς Κρήτην κατὰ τὴν τῶν κεῖθι ἱστορίην, πλώσαντες δὲ ἐς Αἴγυπτον ὁμιλήσοντες τοῖς ἐκείνῃ ὅσοι ἱερέες τε καὶ ἀστρολόγοι, παρὰ σὲ δὲ μὴ πλώσαιμεν. ἥξει γὰρ καὶ ὁ Σόλων, ἢν ἐπιτρέπῃς. [43] So che tu primo dei Ioni stai per rendere di pubblica ragione presso i Greci i tuoi trattati intorno alle cose divine. Forse è un criterio giusto partecipare al pubblico un'indagine anzi che affidare la cosa a chiunque per nessun vantaggio. Se ti è gradito, vorrei discutere teco di quel che scrivi e, se me ne preghi, verrò da te in Siro. Non saremmo certo uomini di senno né io né Solone ateniese, se noi che abbiamo navigato verso Creta per amore di ricerca e in Egitto per incontrarci con i sacerdoti e gli astrologi ora non ci dirigessimo anche da te. Verrà certamente anche Solone, se tu glielo raccomanderai.