[43] Χάριεν δ' αὐτοῦ φέρεται κἀκεῖνο˙ πρὸς τὸν πυθόμενον διὰ τί ἐκ μὲν τῶν ἄλλων μεταβαίνουσιν εἰς τὴν Ἐπικούρειον, ἐκ δὲ τῶν Ἐπικουρείων οὐδέποτε, ἔφη, "ἐκ μὲν γὰρ ἀνδρῶν γάλλοι γίνονται, ἐκ δὲ γάλλων ἄνδρες οὐ γίνονται."

Λοιπὸν δὲ πρὸς τῷ τέλει γινόμενος ἅπαντα κατέλιπε Πυλάδῃ τῷ ἀδελφῷ τὰ αὑτοῦ, ἀνθ' ὧν ἐς Χῖον αὐτὸν προήγαγε τὸν Μοιρέαν λανθάνων, κἀκεῖθεν εἰς Ἀθήνας ἀπήγαγε. περιὼν δὲ οὔτε γύναιον εἰσηγάγετο οὔτ' ἐπαιδοποιήσατο. τρεῖς τε διαθήκας ποιησάμενος ἔθετο τὴν μὲν ἐν Ἐρετρίᾳ πρὸς Ἀμφίκριτον, τὴν δ' Ἀθήνησι παρά τινας τῶν φίλων, τὴν δὲ τρίτην ἀπέστειλεν εἰς οἶκον πρὸς Θαυμασίαν ἕνα τινὰ ἀναγκαίων, ἀξιώσας διατηρῆσαι˙ πρὸς ὃν καὶ γράφει ταυτί (Hercher 131)˙

" Ἀρκεσίλαος Θαυμασίᾳ χαίρειν.
[43] Un altro grazioso aneddoto che lo riguarda è questo: a chi gli chiedeva perché da altre scuole molti correvano a quella di Epicuro, ma dalla scuola epicurea mai alcuno passava a quella di altri, Arcesilao replicò: «Da uomo si può diventare eunuco, da eunuco non si può diventare uomo».
Quando la sua morte era prossima, lasciò tutti i suoi beni al fratello Pilade, perché, senza farlo sapere a Mireas, l'aveva condotto a Chio e di lì l'aveva accompagnato ad Atene. Nel corso della sua vita 91* non prese moglie né ebbe figli. Fece tre testamenti e li depositò, uno ad Eretria presso Anficrito, uno ad Atene presso alcuni amici, un terzo lo mandò a casa sua a Taumasia, un certo suo parente, pregandolo di custodirlo. Gli scrisse la seguente lettera:

Arcesilao saluta Taumasia.