[43] σκεύη 〈 . . . . . 〉 τὰ γεγραμμένα, ὧν ἔχει ἀντίγραφα Δημήτριος. ὀφείλω δ' οὐδενὶ οὐθέν. ἐπίτροποι Λεωσθένης Σπεύσιππος Δημήτριος Ἡγίας Εὐρυμέδων Καλλίμαχος Θράσιππος.


Καὶ διέθετο μὲν οὕτως. ἐπεγράφη δ' αὐτοῦ τῷ τάφῳ ἐπιγράμματα τάδε˙ πρῶτον
(A. Pal. VII. 60)˙

σωφροσύνῃ προφέρων θνητῶν ἤθει τε δικαίῳ
ἐνθάδε δὴ κεῖται θεῖος Ἀριστοκλέης˙
εἰ δέ τις ἐκ πάντων σοφίης μέγαν ἔσχεν ἔπαινον
τοῦτον ἔχει πλεῖστον καὶ φθόνος οὐχ ἕπεται.

[43] La suppellettile 〈...〉 di cui ho redatto l'elenco e di cui una copia è in possesso di Demetrio. Non devo nulla a nessuno. Miei esecutori saranno Leostene, Speusippo, Demetrio, Egia, Eurimedonte, Callimaco, Trasippo.

Queste furono le sue disposizioni. Sul suo sepolcro furono iscritti degli epigrammi. 128* Ecco il primo: 129*


Per equilibrio dello spirito e per il giusto carattere fu eminente e qui giace Aristocle, uomo divino. Se altri di sapienza ebbe gran lode, egli grandissima: invidia non l'insegue.