[21] "Δοῦναι δὲ τὰ βιβλία τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν πάντα Ἑρμάρχῳ."
Ἐὰν δέ τι τῶν ἀνθρωπίνων περὶ Ἕρμαρχον γένηται πρὸ τοῦ τὰ Μητροδώρου παιδία εἰς ἡλικίαν ἐλθεῖν, δοῦναι Ἀμυνόμαχον καὶ Τιμοκράτην, ὅπως ἂν εὐτακτούντων αὐτῶν ἕκαστα γίνηται τῶν ἀναγκαίων, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀπὸ τῶν καταλελειμμένων ὑφ' ἡμῶν προσόδων. καὶ τῶν λοιπῶν ἁπάντων ὡς συντετάχαμεν ἐπιμελείσθωσαν, ὅπως ἂν κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἕκαστα γίγνηται. ἀφίημι δὲ τῶν παίδων ἐλεύθερον Μῦν, Νικίαν, Λύκωνα˙ ἀφίημι δὲ καὶ Φαίδριον ἐλευθέραν."
[21] Diano tutta la nostra biblioteca ad Ermarco.
Se qualche umana sciagura càpita ad Ermarco prima che siano cresciuti i figli di Metrodoro, Aminomaco e Timocrate attingendo per quanto è possibile alle rendite da noi lasciate diano loro quanto è sufficiente per tutti i loro bisogni, sempre che la loro condotta sia buona.
E si prendano cura di tutto il resto in conformità alle nostre disposizioni. Degli schiavi lascio liberi Mis, Nicia e Licone; lascio libera anche la schiava Fedrio.