[42] καὶ τὸ ἐν Εἰρεσιδῶν χωρίον, ὃ παρὰ Καλλιμάχου ἐπριάμην, ᾧ γείτων βορρᾶθεν Εὐρυμέδων Μυρρινούσιος, νοτόθεν δὲ Δημόστρατος Ξυπεταιών, πρὸς ἡλίου ἀνιόντος Εὐρυμέδων Μυρρινούσιος, πρὸς ἡλίου δυομένου Κηφισός. ἀργυρίου μνᾶς τρεῖς. φιάλην ἀργυρᾶν ἕλκουσαν ρξε´, κυμβίον ἄγον με´, δακτύλιον χρυσοῦν καὶ ἐνώτιον χρυσοῦν ἄγοντα συνάμφω δ´ δραχμάς, ὀβολοὺς γ´. Εὐκλείδης ὁ λιθοτόμος ὀφείλει μοι τρεῖς μνᾶς. Ἄρτεμιν ἀφίημι ἐλευθέραν. οἰκέτας καταλείπω Τύχωνα Βίκταν Ἀπολλωνιάδην Διονύσιον. [42] E il fondo nel demo Iresidi, che comprai da Callimaco, confinante a nord con la proprietà di Eurimedonte di Mirrinunte, a sud con quella di Demostrato di Sipete, ad est con quella di Eurimedonte di Mirrinunte, ad ovest col Cefiso; tre mine d'argento, una fiala d'argento pesante centosessantacinque dracme, un cimbio di quarantacinque dracme, un anello d'oro e un orecchino d'oro pesanti tutti e due quattro dracme e tre oboli. Euclide il lapicida mi deve tre mine. Lascio libera Artemide, lascio schiavi Ticone, Bitta, Apolionide, Dionisio.