[5] [ Ἀρίστιππος α´,]
Τεχνῶν ἔλεγχος α´,
Ὑπομνηματικοὶ διάλογοι,
Τεχνικὸν α´,
Διάλογοι τῶν περὶ τὴν πραγματείαν ὁμοίων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,
Διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ὅμοια ὑποθέσεις,
Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν παραδειγμάτων,
Πρὸς τὸν Ἀμάρτυρον,
Πλάτωνος ἐγκώμιον,
Ἐπιστολαὶ πρὸς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον,
Περὶ νομοθεσίας,
Μαθηματικός,
Μανδρόβολος,
Λυσίας,
Ὅροι,
Τάξεις ὑπομνημάτων.
Στίχοι Μκβ´ δοε´. πρὸς τοῦτον γράφει καὶ Τιμωνίδης τὰς ἱστορίας (FGrH 561 T 3b), ἐν αἷς κατέταξε τὰς πράξεις Δίωνός τε καὶ Βίωνος. φησὶ δὲ καὶ Φαβωρῖνος ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων (FHG III. 579) ὡς Ἀριστοτέλης αὐτοῦ τὰ βιβλία τριῶν ταλάντων ὠνήσατο.
Γέγονε Σπεύσιππος καὶ ἕτερος, ἰατρὸς Ἡροφίλειος Ἀλεξανδρεύς.
[5] Ἀρίστιππος α´.
Τεχνῶν ἔλεγχος α´.
Ὑπομνηματικοὶ διάλογοι.
Τεχνικὸν α´.
Διάλογοι τῶν περὶ τὴν πραγματείαν ὁμοίων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´.
Διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ὅμοια ὑποθέσεις.
Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν παραδειγμάτων.
Πρὸς τὸν Ἀμάρτυρον.
Πλάτωνος ἐγκώμιον.
Ἐπιστολαὶ πρὸς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον.
Περὶ νομοθεσίας.
Μαθηματικός.
Μανδρόβολος.
Λυσίας.
Ὅροι.
Τάξεις ὑπομνημάτων.
Στίχοι τρεῖς καὶ τετρακισμύριοι τεσσαρακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε. πρὸς τοῦτον γράφει καὶ Τιμωνίδης τὰς ἱστορίας, ἐν αἷς κατέταξε τὰς πράξεις Δίωνός τε καὶ Βίωνος. φησὶ δὲ καὶ Φαβωρῖνος ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων ὡς Ἀριστοτέλης αὐτοῦ τὰ βιβλία τριῶν ταλάντων ὠνήσατο.
Γέγονε Σπεύσιππος καὶ ἕτερος, ἰατρὸς Ἡροφίλειος Ἀλεξανδρεύς.
[5] Ἀρίστιππος α´,
Τεχνῶν ἔλεγχος α´,
Ὑπομνηματικοὶ διάλογοι,
Τεχνικὸν α´,
[25910] [Διάλογοι]
Τῶν περὶ τὴν πραγματείαν ὁμοίων α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´ θ´ ι´,
Διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ὅμοια ὑποθέσεις,
Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν παραδειγμάτων,
[25915] Πρὸς τὸν Ἀμάρτυρον,
Πλάτωνος ἐγκώμιον,
Ἐπιστολαὶ πρὸς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον,
Περὶ νομοθεσίας,
Μαθηματικός,
[25920] Μανδρόβολος,
Λυσίας,
Ὅροι,
Τάξεις ὑπομνημάτων.
[2601] Στίχοι μ(υριάδες) κβ´, δοε´. Πρὸς τοῦτον γράφει καὶ Τιμωνίδης τὰς ἱστορίας, ἐν αἷς κατατετάχει τὰς πράξεις Δίωνός [τε καὶ Βίωνος]. Φησὶ δὲ καὶ Φαβωρῖνος ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων ὡς Ἀριστοτέλης αὐτοῦ τὰ βιβλία [2605] τριῶν ταλάντων ὠνήσατο.
Γέγονε Σπεύσιππος καὶ ἕτερος, ἰατρὸς Ἡροφίλειος Ἀλεξανδρεύς.