[41] Γέγονε δὲ τοῖς χρόνοις, ὡς αὐτός φησιν ἐν τῷ Μικρῷ διακόσμῳ (DK 68 B 5), νέος κατὰ πρεσβύτην Ἀναξαγόραν, ἔτεσιν αὐτοῦ νεώτερος τετταράκοντα. συντετάχθαι δέ φησι τὸν Μικρὸν διάκοσμον ἔτεσιν ὕστερον τῆς Ἰλίου ἁλώσεως τριάκοντα καὶ ἑπτακοσίοις.


γεγόνοι δ' ἄν, ὡς μὲν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς
(FGrH 244 F 36), κατὰ τὴν ὀγδοηκοστὴν Ὀλυμπιάδα˙ ὡς δὲ Θράσυλλος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τὰ πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τῶν Δημοκρίτου βιβλίων (FHG III. 504), κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς ἑβδόμης καὶ ἑβδομηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, ἐνιαυτῷ, φησί, πρεσβύτερος ὢν Σωκράτους. εἴη ἂν οὖν κατ' Ἀρχέλαον τὸν Ἀναξαγόρου μαθητὴν καὶ τοὺς περὶ Οἰνοπίδην˙ καὶ γὰρ τούτου μέμνηται.

[41] Per quel che riguarda la cronologia, come egli stesso afferma nella Piccola Cosmologia, era giovane quando Anassagora era vecchio e la differenza di età era di quarant'anni. 130* Dice che la Piccola Cosmologia fu composta da lui settecentotrenta anni dopo la presa di Troia.
Secondo la Cronologia di Apollodoro, 131* egli sarebbe nato nella LXXX Olimpiade. 132* Invece, secondo quando afferma Trasillo, nell'opera intitolata Introduzione alla lettura degli scritti di Democrito, sarebbe nato nel terzo anno della LXXVII Olimpiade: 133* sarebbe di un anno più vecchio di Socrate. Sarebbe allora contemporaneo di Archelao, alunno di Anassagora 134* e della scuola di Enopide. Quest'ultimo è menzionato da Democrito. 135*