[41]Ἐν Μεγάροις ἰδὼν τὰ μὲν πρόβατα τοῖς δέρμασιν ἐσκεπασμένα, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν γυμνούς, ἔφη, "λυσιτελέστερόν ἐστι Μεγαρέως εἶναι κριὸν ἢ υἱόν." πρὸς τὸν ἐντινάξαντα αὐτῷ δοκόν, εἶτα εἰπόντα, "φύλαξαι," "πάλιν γάρ με," ἔφη, "παίειν μέλλεις;" ἔλεγε τοὺς μὲν δημαγωγοὺς ὄχλου διακόνους, τοὺς δὲ στεφάνους δόξης ἐξανθήματα.

λύχνον μεθ' ἡμέραν ἅψας, "ἄνθρωπον," φησί, "ζητῶ." εἱστήκει ποτὲ κατακρουνιζόμενος˙ τῶν δὲ περιεστώτων ἐλεούντων, παρὼν Πλάτων ἔφη, "εἰ βούλεσθ' αὐτὸν ἐλεῆσαι, ἀπόστητε," ἐνδεικνύμενος φιλοδοξίαν αὐτοῦ. ἐντρίψαντος αὐτῷ κόνδυλόν τινος, " Ἡράκλεις," ἔφη, "οἷον με χρῆμ' ἐλάνθανε τὸ μετὰ περικεφαλαίας περιπατεῖν."

[41] A Megara vide le pecore protette da pelli di cuoio e i figli dei Megaresi nudi, e soggiunse: «È meglio essere montone che figlio di un Megarese». Ad un tale che prima lo colpì con una trave e poi gli disse: «Attento», replicò; «Vuoi colpirmi ancora una volta?» 78* Definiva i demagoghi ministri della massa, 79* le corone efflorescenze della gloria. Durante il giorno andava in giro con la lanterna accesa, dicendo: «Cerco l'uomo». Una volta egli stava immobile sotto uno scroscio di pioggia; mentre i circostanti ne avevano pietà, Platone che era presente disse: «Se volete commiserarlo, allontanatevi», alludendo alla sua vanità. 80* Un'altra volta fu colpito da un pugno e «Per Eracle - disse - dimenticavo che bisogna camminare con un elmo in testa!»