[41] καὶ ἐτάφη ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ, ἔνθα τὸν πλεῖστον χρόνον διετέλεσε φιλοσοφῶν. ὅθεν καὶ Ἀκαδημαϊκὴ προσηγορεύθη ἡ ἀπ' αὐτοῦ αἵρεσις. καὶ παρεπέμφθη πανδημεὶ πρὸς τῶν αὐτόθι διαθέμενος τοῦτον τὸν τρόπον.
Τάδε κατέλιπε Πλάτων καὶ διέθετο˙

τὸ ἐν Ἰφιστιαδῶν χωρίον, ᾧ γείτων βορρᾶθεν ἡ ὁδὸς ἡ ἐκ τοῦ Κηφισιᾶσιν ἱεροῦ, νοτόθεν τὸ Ἡράκλειον τὸ ἐν Ἰφιστιαδῶν, πρὸς ἡλίου δὲ ἀνιόντος Ἀρχέστρατος Φρεάρριος, πρὸς ἡλίου δὲ δυομένου Φίλιππος Χολλιδεύς˙ καὶ μὴ ἐξέστω τοῦτο μηδενὶ μήτε ἀποδόσθαι μήτε ἀλλάξασθαι, ἀλλ' ἔστω Ἀδειμάντου τοῦ παιδίου εἰς τὸ δυνατόν˙

[41] Fu sepolto nell'Academia, ove aveva esercitato la maggior parte del suo magistero filosofico. Perciò la scuola da lui fondata si chiamò Academica. Tutti insieme i suoi uditori parteciparono agli onori funebri.
Il suo testamento è questo:

Questi beni e queste disposizioni lasciò Platone: il fondo nel demo degli Ifistiadi, confinante a nord con la via proveniente dal tempio di Cefisia, a sud col tempio di Eracle in quel degli Ifistiadi, ad est con la proprietà di Archestrato di Frearri, ad ovest con quella di Filippo di Collide, non sia permesso ad alcuno né di venderlo né di permutarlo, ma sia del ragazzo Adimanto, finché sia possibile. 127*