[40] Καί ποτε δὴ καὶ Ἀθήνησιν ἐν τῷ Πειραιεῖ πρὸς τὰς θέσεις λέγων ἐχρόνισεν, οἰκείως ἔχων πρὸς Ἱεροκλέα˙ ἐφ' ᾧ καὶ πρός τινων διεβάλλετο. πολυτελής τε ἄγαν ὤν - καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ ἕτερος Ἀρίστιππος; - ἐπὶ τὰ δεῖπνα πρὸς τοὺς ὁμοιοτρόπους μέν, πλὴν ἀλλ' ἀπήντα.

καὶ Θεοδότῃ τε καὶ Φίλᾳ ταῖς Ἠλείαις ἑταίραις συνῴκει φανερῶς καὶ πρὸς τοὺς διασύροντας προεφέρετο τὰς Ἀριστίππου χρείας. φιλομειράκιός τε ἦν καὶ καταφερής˙ ὅθεν οἱ περὶ Ἀρίστωνα
(SVF I. 77 sq., fg. 345) τὸν Χῖον στωικοὶ ἐπεκάλουν αὐτῷ, φθορέα τῶν νέων καὶ κιναιδολόγον καὶ θρασὺν ἀποκαλοῦντες.
[40] Una volta appunto in Atene, al Pireo, si fermò troppo a lungo a discutere su certi argomenti, per l'amicizia che lo legava a Ierocle: per questo, qualcuno trovò da ridire. Amava il fasto e la magnificenza ed era in fondo un secondo Aristippo. 84* Andava ai banchetti, certo, con gente della sua razza, ma tuttavia ci andava. Conviveva pubblicamente con Teodote e Fila, cortigiane di Elide, e a quanti lo criticavano citava le massime di Aristippo. Godeva dell'amore dei giovinetti ed era prono alla voluttà: perciò era accusato dallo stoico Aristone di Chio 85* e dai suoi seguaci, i quali lo chiamavano corruttore di giovani e impudente maestro di sconcezze.