[40] Τούτου ἐστὶ τὸ Γνῶθι σαυτόν, ὅπερ Ἀντισθένης ἐν ταῖς Διαδοχαῖς Φημονόης εἶναί φησιν, ἐξιδιοποιήσασθαι δὲ αὐτὸ Χίλωνα (FGrH 508 F 3). Περὶ δὴ τῶν ἑπτά -ἄξιον γὰρ ἐνταῦθα καθολικῶς κἀκείνων ἐπιμνησθῆναι- λόγοι φέρονται τοιοῦτοι. Δάμων ὁ Κυρηναῖος, γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων (FHG IV. 377), πᾶσιν ἐγκαλεῖ, μάλιστα δὲ τοῖς ἑπτά. Ἀναξιμένης δέ φησι πάντας ἐπιθέσθαι ποιητικῇ˙ ὁ δὲ Δικαίαρχος οὔτε σοφοὺς οὔτε φιλοσόφους φησὶν αὐτοὺς γεγονέναι, συνετοὺς δέ τινας καὶ νομοθετικούς (Wehrli I, fr. 30). Ἀρχέτιμος δὲ ὁ Συρακούσιος (FHG IV. 318) ὁμιλίαν αὐτῶν ἀναγέγραφε παρὰ Κυψέλῳ, ᾗ καὶ αὐτός φησι παρατυχεῖν˙ Ἔφορος δὲ παρὰ Κροίσῳ πλὴν Θαλοῦ (FGrH 70 F 181). φασὶ δέ τινες καὶ ἐν Πανιωνίῳ καὶ ἐν Κορίνθῳ καὶ ἐν Δελφοῖς συνελθεῖν αὐτούς. [40] Di lui è il motto «Conosci te stesso». Antistene 135* nelle Successioni dei filosofi lo attribuisce a Femonoe, ma dice che se ne appropriò Chilone. Intorno ai Sette Sapienti - vale la pena che qui accenni anche a loro in linea generale - si tramandano tali discorsi. Damone 136* di Cirene, che ha scritto Dei filosofi, critica tutti i sapienti, ma specialmente i Sette. Anassimene 137* dice che attesero tutti alla poesia; Dicearco 138* afferma che non furono né sapienti né filosofi, ma uomini di senno pratico e legislatori. Archetimo di Siracusa 139* riferì di un loro incontro presso Cipselo, cui egli dice di aver partecipato. Eforo 140* riferisce che i sapienti, eccetto Talete, si diedero convegno alla corte di Creso. Altri dicono nel Panionio, e in Corinto e in Delfi.