[40] "καλὸν μὲν ἡ ἀλήθεια, ὦ ξένε, καὶ μόνιμον˙ ἔοικε μὴν οὐ ῥᾴδιον 〈εἶναι〉 πείθειν."


ἀλλὰ καὶ ἠξίου μνημόσυνον αὑτοῦ λείπεσθαι ἢ ἐν φίλοις ἢ ἐν βιβλίοις˙ ἐξετόπιζε καὶ αὐτὸς τὰ πλεῖστα, καθά τινες φασί.
Καὶ ἐτελεύτα μὲν ὃν εἴπομεν τρόπον Φιλίππου βασιλεύοντος ἔτος τρισκαιδέκατον, καθὰ καὶ Φαβωρῖνός φησιν Ἀπομνημονευμάτων τρίτῳ
(FHG III. 579).
ὑφ' οὗ καὶ ἐπιτιμηθῆναί φησιν αὐτὸν Θεόπομπος
(FGrH 115 F 294). Μυρωνιανὸς δ' ἐν Ὁμοίοις (FHG IV. 454) φησὶ Φίλωνα παροιμίας μνημονεύειν περὶ τῶν Πλάτωνος φθειρῶν, ὡς οὕτως αὐτοῦ τελευτήσαντος.

[40] Cosa bella e durevole è la verità, o ospite. Eppure, inculcare questo convincimento non pare facile.

Pensava di lasciare ricordo di sé o negli amici o nei libri. Secondo quanto affermano alcuni, egli si teneva lontano dagli uomini il più possibile.
Morì nel modo predetto, nel tredicesimo anno del regno di Filippo, come dice Favorino nel terzo libro delle Memorie. 124*
Teopompo 125* attesta che da quel re il filosofo fu calunniato alla sua morte. Mironiano nei suoi Simili 126* dice che Filone ricordava dei proverbi sui pidocchi di Platone, volendo dire che era morto di ftiriasi.