[39] Πολλῶν δὲ καὶ τὸν Ἀντίγονον θεραπευόντων καὶ ὁπότε ἥκοι ἀπαντώντων αὐτὸς ἡσύχαζε, μὴ βουλόμενος προεμπίπτειν εἰς γνῶσιν. φίλος τε ἦν μάλιστα Ἱεροκλεῖ τῷ τὴν Μουνιχίαν ἔχοντι καὶ τὸν Πειραιᾶ˙ ἔν τε ταῖς ἑορταῖς κατῄει πρὸς αὐτὸν ἑκάστοτε. καὶ δὴ καὶ πολλὰ ἐκείνου συμπείθοντος ὥστ' ἀσπάσασθαι τὸν Ἀντίγονον, οὐκ ἐπείσθη, ἀλλ' ἕως πυλῶν ἐλθὼν ἀνέστρεψε.

μετά τε τὴν Ἀντιγόνου ναυμαχίαν πολλῶν προσιόντων καὶ ἐπιστόλια παρακλητικὰ γραφόντων αὐτὸς ἐσιώπησεν. ἀλλ' οὖν ὅμως ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐπρέσβευσεν εἰς Δημητριάδα πρὸς Ἀντίγονον καὶ οὐκ ἐπέτυχε. τὸ πᾶν δὴ διέτριβεν ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ τὸν πολιτισμὸν ἐκτοπίζων.

[39] Mentre erano in molti a riverire Antigono e ad andargli incontro ogni qual volta venisse in Atene, egli rimaneva tranquillo a casa, non volendo essere primo a conoscerlo. Era in ottimi rapporti di amicizia con Ierocle, comandante di Munichia e del Pireo; in occasione di ogni festa veniva giù da lui a visitarlo. Anche costui cercò più di una volta di indurlo ad andare a salutare Antigono, senza riuscirvi; una volta Arcesilao si spinse fino alla porta d'ingresso e poi tornò indietro. E dopo la battaglia navale in cui Antigono fu vincitore, molti gli andavano incontro e scrivevano lettere adulatorie, egli invece tacque. Tuttavia andò come legato in difesa della sua patria a Demetriade presso Antigono, ma non ebbe successo. Ma in generale rifuggì dall'attività politica e trascorreva tutto il tempo nell'Academia.