[39] Ἐτελεύτα δ' ὁ Πυθαγόρας τοῦτον τὸν τρόπον. συνεδρεύοντος μετὰ τῶν συνήθων ἐν τῇ Μίλωνος οἰκίᾳ τούτου, ὑπό τινος τῶν μὴ παραδοχῆς ἀξιωθέντων διὰ φθόνον ὑποπρησθῆναι τὴν οἰκίαν συνέβη˙ τινὲς δ' αὐτοὺς τοὺς Κροτωνιάτας τοῦτο πρᾶξαι, τυραννίδος ἐπίθεσιν εὐλαβουμένους.

τὸν δὴ Πυθαγόραν καταλειφθῆναι διεξιόντα˙ καὶ πρός τινι χωρίῳ γενόμενος πλήρει κυάμων, ἵνα 〈μὴ〉 διέρχοιτο, αὐτόθι ἔστη, εἰπὼν ἁλῶναι 〈ἂν〉 μᾶλλον ἢ πατῆσαι, ἀναιρεθῆναι δὲ κρεῖττον ἢ λαλῆσαι˙ καὶ ὧδε πρὸς τῶν διωκόντων ἀποσφαγῆναι. οὕτω δὴ καὶ τοὺς πλείστους τῶν ἑταίρων αὐτοῦ διαφθαρῆναι, ὄντας πρὸς τοὺς τετταράκοντα˙ διαφυγεῖν δ' ὀλίγους, ὧν ἦν καὶ Ἀρχύτας ὁ Ταραντῖνος καὶ Λῦσις ὁ προειρημένος.

[39] Pitagora morì in questo modo. Sedendo insieme con gli amici nella casa di Milone, accadde che la casa di costui fu incendiata da uno che non era stato ritenuto degno di essere accolto da Pitagora, per invidia: altri dicono che gli stessi Crotoniati fecero ciò, temendo che egli volesse diventare tiranno. Pitagora si trovò abbandonato a se stesso 89* mentre varcava la soglia; e, giunto in una località piena di fave, per non attraversarla si fermò, dicendo che era preferibile essere preso piuttosto che calpestarle, e che era meglio essere ucciso che parlare; 90* e così fu sgozzato dagli inseguitori. E così anche la maggior parte dei suoi amici fu uccisa ed erano circa quaranta; pochi scamparono, fra i quali anche Archita 91* di Taranto e Liside, già menzionato.