[38] Ἀρχίαν τε τὸν Ἀρκάδα Εὐμένει συστήσας πολλῆς ἐποίησε τυχεῖν τῆς ἀξίας. ἐλευθέριός τε ὢν καὶ ἀφιλαργυρώτατος εἰς τὰς ἀργυρικὰς δείξεις ἀπήντα πρῶτος (sc. Arcesilas) καὶ ἐπὶ τὴν Ἀρχεκράτους καὶ Καλλικράτους τὰς χρυσιαίας παντὸς ἔσπευδε μᾶλλον. συχνοῖς τε ἐπήρκει καὶ συνηράνιζε˙ καί ποτέ τινος ἀργυρώματα λαβόντος εἰς ὑποδοχὴν φίλων καὶ ἀποστεροῦντος οὐκ ἀπῄτησεν οὐδὲ προσεποιήθη.



οἱ δέ φασιν ἐπίτηδες χρῆσαι καὶ ἀποδιδόντος, ἐπεὶ πένης ἦν, χαρίσασθαι. ἦν μὲν οὖν αὐτῷ καὶ ἐν Πιτάνῃ περιουσία, ἀφ' ἧς ἀπέστειλεν αὐτῷ Πυλάδης ὁ ἀδελφός. ἀλλὰ καὶ ἐχορήγει αὐτῷ πολλὰ Εὐμένης ὁ τοῦ Φιλεταίρου˙ διὸ καὶ τούτῳ μόνῳ τῶν ἄλλων βασιλέων προσεφώνει.

[38] Con una raccomandazione ad Eumene, fece sì che l'arcade Archia ottenesse una grande dignità. Fu veramente liberale e assolutamente sprezzante del danaro. Primo accorreva alle conferenze per cui si pagava un pezzo di argento e più di ogni altro accorreva a quelle che si tenevano nella casa di Archecrate e Callicrate, per cui si pagava un pezzo di oro. 83* Veniva in aiuto a molta gente, per cui raccoglieva anche contribuzioni. Una volta un tale prese da lui in prestito del vasellame d'argento perché doveva ricevere amici, ma poi non lo restituì. Arcesilao non solo non glielo chiese, ma pretendeva di non averglielo mai prestato. Secondo un'altra versione, egli prestò a bella posta i vasi d'argento e quando l'altro glieli voleva restituire egli glieli donò perché era povero. Aveva una grossa proprietà in Pitane, donde lo riforniva il fratello Pilade. Ma anche Eumene, figlio di Filetero, gl'inviava molti doni, perciò fu l'unico re del suo tempo a cui dedicò i suoi scritti.